ÚVOD
Odysseovo dilema  je interaktivní vzdělávací hra v rolích zaměřená na rozhodování v dopravních situacích a řešení etických otázek spojených s dopravou. Ve hře se postupně vystřídají všichni hráči v roli člověka, který má učinit důležité rozhodnutí, které vždy nějak dopadne.
Ostatní účastníci hry, kteří nejsou v roli "novodobého Odyssea", který se musí rozhodnout, představují myšlenky (Sirény podle mytologie) v hlavě dotyčného a snaží se ho přesvědčit o tom, že zrovna jejich nabízené řešení je to správné. Poté, co se hráč – Odysseus rozhodne, je moderátorem (případně jedním z hráčů) přečten dopad Odysseova rozhodnutí na příběh (podle scénáře) a přechází se k další scénce. V hlavní roli příběhu se postupně vystřídají všichni hráči. Smyslem hry je zajímavou formou přiblížit nelehká rozhodnutí a vyhrocené situace, které často vedou k nehodám.
Hra je zaměřena na prožitek rozhodování, akt přijetí zodpovědnosti za určité rozhodnutí a budování silné atmosféry při hře.
Hra je určena pro osmé ročníky základních škol. Optimální počet účastníků je 8 - 10 na skupinu. Pokud je možné zabezpečit pedagogický dozor dvěma učiteli, doporučujeme hrát v oddělených místnostech.
Pro potřeby hry se třída rozdělí na dvě nebo tři skupiny. Hry je koncipována na přibližně dvě vyučovací hodiny (2x 45 minut). Reálná doba hraní závisí na počtu účastníků i délce závěrečného workshopu.
Hra nevyžaduje žádné speciální rekvizity ani pomůcky. Jako herní prostor je ideální školní třída nebo větší místnost. Je potřeba utvořit místo pro pohodlné sezení a vytvoření dvou až tří hracích míst pro osm až deset žáků.
Během hraní je doporučeno, aby určený hráč sledoval čas pro hraní jednotlivých scének. Druhou možností je, že čas bude sledovat pouze animátor hry a bude v průběhu hraní scének oznamovat hráčům, kolik času zbývá na sehrání scénky, resp. do vyřešení jednotlivé hry. Další z možností je využít nástěnných hodin ve třídě (může to být větší budík, apod.).

OBSAH HRY:
ÚVODNÍ FÁZE
Hráči (školní třída) se rozdělí do skupin. Optimální počet hráčů v jedné skupině je 10, ale je možné utvořit skupinky po 8 nebo 9 hráčích, podle počtu žáků ve třídě. Je vždy potřeba zapojit všechny žáky.

VÝBĚR BALÍČKŮ POSTAV
Každá skupina hráčů si vybere předem připravený scénář všech postav, které budou hrát ve hře. Postavy jsou koncipovány podle pohlaví. Jsou to role pro chlapce, dívky a některé postavy jsou genderově neutrální. Pro každou hru má každý účastník určenou vlastní roli, kterou bude hrát, podle pořadí vstupu do hry herních kol, tj. 1 - 10. Podmínkou pro korektní průběh hry je, že hráči budou znát jen postavu pro dané kolo hry a nebudou hrát jinou roli, než mají určeno pro dané kolo. Scénář postav je připravený pro celou hru a je pro každého hráče ve skupině individuální. S tímto „balíčkem“ - scénářem postav, bude každý (-á) hrát, až do konce hry. V každém kole hry bude představovat jinou postavu, dle zadání ve „scénáři“.

PŘÍPRAVA A ÚVODNÍ WORKSHOP
Popis postavy obsahuje informace, které hráč musí v herním kole použít. Každý hráč si jednou zahraje hlavní postavu, která musí učinit rozhodnutí – postavu Odyssea nebo jiné postavy v příběhu, jejíž rozhodnutí Odyssea ovlivní. Ostatní hráči pak hrají „poradní hlasy, našeptávání a představy“, které se honí hlavní postavě v hlavě, které mají pomoci nebo ovlivnit v jejím rozhodování. Jednotliví hráči rolí se pokoušejí ovlivnit hlavní postavu, jak se rozhodnout, zahráním informací (hrou v přidělené roli podle scénáře), které mají v popisu postavy.
Než se hra začne hrát, dostane každý hráč prostor pro nastudování své první postavy a pochopení pravidel hry. První postavu vidí v brožurce, kde má popsané chování každé postavy v jednotlivých hrách a myšlenky, které bude předávat svým spoluhráčům.

SCÉNKY
Každý ve skupině postupně zahraje scénku, dle scénáře. Všechny postavy mají přiděleno číslo, v jakém pořadí do hry se hráči do hry zapojují. Podle počtu hráčů ve skupině by mělo být sehráno 8 – 10 scének. Každý hráč si před každou scénkou přečte postavu, kterou v daném kole hry má zahrát. Nesmí se dívat na postavy v další kole hry a číst si dopředu).
Hrou je povede scénář her s postavami.

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP
V závěrečném workshopu hráči reflektují své zážitky ze hry a hovoří s animátorem – pedagogem, o prožitku rozhodování a etickém rozměru hry. Tato část musí být odrazem celé hry a je ji vést velmi citlivě.

POPIS PROSTŘEDÍ
HERNÍ PROSTOR
Ideálním prostorem pro hru je klidnější prostředí, kde mohou skupinky hráčů sedět nebo stát v kroužku, vzájemně se s ostatními skupinami nerušit. Hru je možno hrát ve třídě, při odsunutých lavicích, které budou tvořit předěl mezi jednotlivými herními skupinami. Bude tak zajištěno jisté soukromí jednotlivých skupin. Třídu lze rozdělit na tři stejně velká herní místa, která budou rozdělena 4 – 5 lavicemi. Před lavicemi bude volný prostor pro pohyb žáků, např. na WC a pro pohyb animátora (viz příloha). Třída se rozdělí podle dispozičního řešení místnosti, buď po délce, nebo na šířku.
V úvodním workshopu je vhodné probrat pravidla hry se všemi účastníky hry. Pro navození atmosféry je vhodné přečíst úvod do děje. Všichni získají stejné informace a ev. animátor může odpovědět na případné dotazy ke hře. Hra samotná pak nebude rušena dotazy hráčů. Žádné další nároky na herní prostor tato hra nemá.

REKVIZITY
Jedinými rekvizitami potřebnými ke hraní je scénář s popisem postav a povinnými informacemi, které musí hráč poskytnout hlavní postavě. Je pro každého hráče zvlášť. Nezbytností jsou hodinky na sledování času.
Vhodným doplňkem je hudební doprovod, který dotvoří a podtrhne atmosféru jednotlivých kol. V tomto případě je doporučeno, aby jednotlivé skupinky hrály odděleně a hudbou se navzájem nerušily. Samozřejmě pokud to zajištění pedagogického dohledu nad chováním žáků během hry umožňuje. Bezpečnost žáků musí být zajištěna.

ANIMÁTOŘI HERNÍCH SKUPIN
Úvod do hry a uvádění jednotlivých scének se realizuje podle možností školy nebo skupiny, která chce hru hrát. Pokud jsou k dispozici tzv. animátoři (učitelé, pedagogové, vychovatelé atd.), mohou se uvádění jednotlivých scének a čtení příběhu věnovat oni.
Pokud hru hrajeme ve školní třídě s jedním učitelem, je nutné, aby se role uvaděče ujal některý z žáků, který kromě hraní své role, bude zastávat roli animátora.

Náplní práce animátora je:
1. Přečíst úvod do hry, nejlépe dopředu znát pravidla
2. Uvést každou jednotlivou scénku a přečíst její konec
3. Dohlížet na hladký průběh hry a hlídat čas
4. Na závěr hry vybrat správný konec a přečíst jej.
V případě, že se uvádění jednotlivých scének věnuje někdo z žáků, závěrečnou zpětnou vazbu by měl nakonec provést učitel, podle časových možností v každé skupince zvlášť nebo se všemi žáky dohromady. Hru doporučujeme uvádět spíše zkušenějším animátorům - pedagogům, ale hratelná je i ve výše zmíněné verzi s jedním pedagogem.
Text, který je určený animátorům a uvaděčům jednotlivých scének, je v textu orámován

ÚVOD DO HRY A POSTAVY
VYSVĚTLENÍ PRAVIDEL
Během života se člověk setkává s mnoha rozhodnutími. Některé jsou snadná, ale další rozhodnutí mnohdy nejsou vůbec jednoduchá. V životě se musí často volit mezi různými možnostmi, rozhodovat se a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost. Hra je právě o takových rozhodnutích.
Příběh hry je o volbách člověka - říkejme mu třeba novodobý Odysseus, který je na cestě autem do práce a setkává se s řadou situací, ve kterých se musí rozhodnout. Každý z vás bude jednou ve hře v roli člověka, který musí učinit důležité rozhodnutí. Může to být třeba Odysseus, nebo nějaká jiná postava, která Odysseův příběh ovlivní. Tuto postavu budeme vždy nazývat hlavní postavou. Hlavní postava ve scénce bude vždy jen jedna. Určitě se také stane, že postavu Odyssea bude hrát ve scénkách pokaždé někdo jiný. To vůbec nevadí. Hrajeme role a budeme vědět, že role Odyssea je vždy ta samá. V každém kole je tedy jeden z vás - hráčů hlavní postavou. Ostatní hráči představují role – myšlenky - hlasy v hlavě, které hlavní postavě se hlavou honí a snaží se jej přesvědčit o jejich správnosti pohledu na rozhodnutí hlavní postavy. Hlavní postava po celou dobu scénky jen naslouchá. Po odehrání a poskytnutí zásadních informací všemi postavami, se musí rozhodnout, jakou variantu řešení si zvolí. A hlavní postava si musí zvolit řešení.
Poté, co hlavní postava dané scénky učiní rozhodnutí, je moderátorem hry nebo hráčem (který dostane scénář celého příběhu) přečteno, jak se příběh posunul dále a jak jej rozhodnutí hlavní postavy ovlivnilo. Hráč hlavní postavy pak může přiblížit ostatním, proč se rozhodl, jak se rozhodl, případně jaké pro něj rozhodování bylo. A příběh bude pokračovat novou hrou, s novým představitelem nebo představitelkou hlavní postavy.
Žádné rozhodnutí není úplně dobré nebo zcela špatné, podobně tak jako konec hry.

PRAVIDLA HRY
Hráčům je potřeba vysvětlit pravidla hraní jednotlivých kol a výběr postav.
Výběr postav proběhne pouze výběrem scénáře každým hráčem. Nikdo nepřiděluje roli.
Hráči se předem do scénáře nedívají, pouze si jej náhodně vyberou. Scénáře jsou určeny dívkám (jsou v nich pouze ženské postavy), další chlapcům – mužské postavy a několik je genderově neutrálních (tj. je libovolné, zda je hraje chlapec nebo dívka). Gender postav je vždy uveden na přebalu scénáře. V každém scénáři je uvedeno deset krátkých popisů postav, pro deset her. Hráč hraje v jednom kole vždy jen jednu postavu. Pro hraní dalšího kola, otočí stránku scénáře a kde je popsána role v další hře.
U postavy je uvedeno, zda je v daném kole hlavní postavou a rozhoduje se, anebo je „hlasem“ v hlavě hlavní postavy a snaží se jí přesvědčit o správnosti svého pohledu na řešení situace. Nikdo nehraje dvakrát stejnou postavu. Pro každou hru má hráč jinou informaci, kterou musí hrou sdělit hlavní postavě.
Hráč, který má ve scénáři přidělenu roli hlavní postavy se chová následovně:
• Po dobu scénky stojí uprostřed kolečka hráčů a poslouchá ostatní hráče, tedy hlasy - myšlenky, které mu radí. Po uplynutí časového limitu (přibližně 5 - 10 minut, podle počtu hráčů) se musí rozhodnout ze dvou alternativ si zvolit. Má je napsány v popisu postavy. Jedná se o eticky nelehká rozhodnutí.
• Poté, co se rozhodne, oznámí svou volbu a může sdělit ostatním hráčům, jak jejich našeptávání, resp. informace ovlivnila vývoj příběhu.
• Hráči, kteří nehrají hlavní postavu, představují hlasy, které radí jak situaci řešit = proces myšlenek, které hlavní postavě právě procházejí hlavou. „Hlasy“ jsou blízké osoby hlavní postavy, kolemjdoucí, nebo také předměty. Každý představuje určitý pohled na situaci. Role pro hráče je napsána jednoduše a za úkol má pouze předat hlavní postavě předepsaný názor.

PRAVIDLA HRANÍ HLASU - MYŠLENEK:
• Hráči hlasů představují pouze myšlenky hlavní postavy. Nemohou tedy dělat nic jiného, než mluvit na hlavní postavu nebo se bavit mezi sebou navzájem (hádat se, argumentovat, ale jen v rámci scénáře). Hlavní postava je nemůže umlčet.
• Postavy hlasů nastupují do hry postupně, tak jak mají ve scénáři přidělené číslo vstupu do hry. Hráč vstane, jde k hlavní postavě a začne mluvit. V tom, co říká, se musí objevit informace, kterou mu scénář předepisuje! Ze scény nemusí odejít. Do hry se může zapojit další hlas do hry a mohou společně diskutovat a pak se přidává další a další hráč. Žádný nesmí opomenout hlavní záměr – předat informaci, která je klíčová pro hru. Hráči hlasů mohou kolem hlavní postavy chodit, obcházet ji, gestikulovat atd.
• Hráči musí pamatovat také na to, že každá scénka, včetně řešení, je časově omezená na max. 10 minut.
• Je zakázáno se překřikovat nebo strhávat pozornost hlavní postavy na dlouho na svůj výstup (na to není dostatek času).
• Hráč hlasu se může také představit a říct koho hraje, pokud to není z projevu naprosto jasné.
• Hráč hlavní postavy se nemůže s hlasy hádat ani jinak komunikovat. Jen a jen naslouchá.
• Jakmile se hlavní postava rozhodne, co udělá (do hry již musí být zapojeny všechny postavy hlasů), tak své rozhodnutí veřejně oznámí. Spoluhráči se posadí a vyslechnou si rozhodnutí, případně odůvodnění rozhodnutí na vývoj příběhu (pokud to představitel (ka) hlavní role dokáží.

TÉMATA JEDNOTLIVÝCH HER
Náměty jednotlivých her se liší hlavní postavou (několikrát je to Odysseus), tématem i etickým dilematem, které je k rozhodování potřeba. Jednotlivé hry na sebe navazují a rozvíjejí tak celkový příběh, který může dopadnout několika způsoby. Větvení příběhu je patrné z diagramu témat (viz. str. 63). Hráči musí sledovat, jaký závěr hry bude zvolen a podle toho navazuje další scénka.

Téma scény 1:
Odysseus se chystá domů z oslavy narozenin. Rozhoduje se, zda jet s kamarádem, který není dobrý řidič a není jisté, zda nemá v krvi zbytkový alkohol nebo zda jet tramvají.
• Téma rozhodování je postaveno na volbě bezpečnosti a pohodlnosti (bezpečnější je jet tramvají, ale pohodlnější autem).
• Tématem rozhodování je také etické otázka, zda při silném provozu v ranních hodinách je vhodné jezdit automobilem a zvyšovat tak počet vozidel, když jet MHD je alternativou.
Volba ovlivní pozdější fáze příběhu.

Téma scény 2:
Po návratu domů se Odysseus chystá do práce. Na stole najde dopis, ve kterém se dočte, že jeho dcera dostala pokutu, protože při projíždění křižovatky vjela na červenou. Jela na novém skútru.
• Téma rozhodování se týká toho, zda dceru potrestat a nechat celou vinu odpykat, nebo ji spíše konejšit, pochopit ji a snažit se jí krýt před „zlým“ světem.
• Jedná se o „rodičovské téma“, které ale hráči mohou prožít z různých úhlů pohledu (vina není úplně jasně na straně dcery). Tématem je především přijetí zodpovědnosti.
Volba řešení se promítne pouze do závěru celého příběhu a nemá vliv na další scénky.

Téma scény 3:
Odysseus jede do práce, kam již několikrát dojel pozdě a hrozí mu trest ze strany šéfa. Po cestě uvidí cyklistu, který spadl na kole. Odysseus neví, zda dotyčnému něco je, nicméně se musí rozhodnout, zda to prověří a bude riskovat trest v práci nebo pojede dál a cyklistovi nepomůže.
• Téma k rozhodování je postaveno na dilematu eticky správného nesobeckého rozhodnutí a riskování trestu nebo přednosti řešení vlastních problémů.
Jedná se o důležité téma, které bude mít vliv na podobu dalších scének.

Téma scény 4
Kamarád (Martin), který nabízel v první scénce Odyssea odvézt z oslavy domů, měl nehodu. Nakonec řídil auto. V této scénce záleží na tom, zda v první scénce Odysseus s kamarádem jel nebo ne.
Varianta:
1. Pokud Odysseus nejel s kamarádem domů a zvolil tramvaj, bude scénka o tom, že Odysseův kamarád naboural auto, když vezl jiného člověka z oslavy narozenin, na které byl i Odysseus.
2. Pokud Odysseus s kamarádem jel, scénka bude o tom, že kamarád boural, když se vracel od domu, kde bydlí Odysseus.
Scénka je hrána z pohledu Odysseova kamaráda. Musí se rozhodnout, zda bude volat Odyssea a žádat ho o pomoc v situaci, kdy měl dopravní nehodu, nebo zda se s ní zkusí vypořádat sám. K nehodě přijela policie. Nehoda není nijak vážná, ale asi přijde o řidičský průkaz.
• Téma je postaveno na nutnosti rozhodnout se, zda požádat o pomoc a přiznat tak otevřeně zaviněnou chybu, nebo se pokusit svalit chybu na jiného člověka.
• Jedná se o téma o zodpovědnosti spojené s řízením pod vlivem alkoholu a nevyspání se.
Konec scénky nemá na příběh další vliv.


Scéna č. 5
V zadání se řídí podle rozhodnutí Martina ve scénce č. 4. Pokud se Martin rozhodl zavolat Odysseovi, tak se Odysseus musí rozhodnout o tom, zda pro Martina pošle auto.
• Ani jedno auto, které může Odysseus poslat, není ideální volbou, protože bude ve firmě chybět. Má na výběr mezi menším, rychlejším autem a pomalejším, větším autem.
Odysseus rozhoduje o způsobu vyzvednutí dodávky zboží, která má přijít. Jedná se o pracovní úkol, dodávka zboží je určena pro firmu, kde Odysseus pracuje. Ve firmě ovšem není dostatek aut pro všechny účely a Odysseus dostane za úkol vybrat, zda pro zboží pošle větší, ale pomalejší dodávku nebo menší a rychlejší auto. A které pošle na pomoc Martinovi…
• Pomalejší auto znamená více zisku pro firmu, ale s rizikem, že se dodávka zboží vůbec nestihne. Rychlejší auto znamená menší riziko ztráty výhodného obchodu, ale zároveň méně zboží a tím menší zisk.
• Rozhodování mezi rychlostí a bezpečností, mezi větším ziskem s větším rizikem nebo menším ziskem, který je jistý.
Pozdější vliv na příběh toto rozhodování nemá, ale samotná nutnost zvolit řešení způsobí, že Odysseus bude muset jet domů na kole (ve firmě již není žádné auto).

Téma scény 6:
V pracovní přestávce se Odysseus rozhoduje, zda své dceři koupí na narozeniny novou helmu na skútr nebo multimediální přehrávač. Dcera nedávno dostala pokutu za jízdu na červenou a není jasné, zda nepřestane jezdit úplně.
• V této scénce jde volbu dárku. V případě, že se Odysseus rozhodl dcery v druhé scénce nezastat, bude dcerou odmítnut (ať je dárek jakýkoliv).
Nemá vliv na další příběh.

Téma scény 7
Odysseus poslal ve scéně č. 5 pryč automobil, který byl jeden z posledních dostupných ve firmě. Autem, kterým přijel do práce Odysseus, nyní odjel Odysseův šéf na důležitou schůzku. Odysseovi nezbývá nic jiného, než se vypravit domů na jednom z jízdních kol. Musí se nyní rozhodnout, zda pojede po silnici, což je rychlejší, ale nebezpečnější (je tam večer silný provoz) nebo po cyklostezce, které vede parkem. Cesta je delší a proslýchá se, že se v parku večer pohybují zloději.
• Volba se týká dvou nebezpečných cest, ovšem nebezpečí je různého druhu. Nebezpečí na cestě plyne z hustého provozu a možnosti kolize s automobilem. Nebezpečí na cyklostezce je z prostředí neosvětleného temného parku.
• Neexistuje lehká volba a smyslem této scény je ukázat, že nejlepší je takovým volbám předcházet a plánovat svou cestu předem a lépe.

Téma scény 8:
V poslední scéně se Odysseovi stane nehoda. Místo a způsob, jakým se mu stane, závisí na tom, zda se rozhodl jet parkem nebo po silnici.
a) Pokud se Odysseus rozhodl jet parkem, potká v něm zloděje, který se jej pokusí zastavit a okrást. Hráč se bude muset rozhodnout, zda zloději ujet na kole nebo neriskovat a odevzdat mu peněženku.
b) Pokud se v předchozí scénce Odysseus rozhodl jet po silnici, stane se účastníkem řetězové dopravní nehody, kdy bude přemýšlet o tom, zda má cenu zastavit nebo pokračovat dál a vyhnout se zdržení (na místě je policie i záchranka).
V každém případě dopadne poslední scéna špatně - stane se nehoda u každého ze čtyř možných variant konců. Buďto je Odysseus okraden a sražen na zem nebo jej srazí jiné auto pomoc cyklistovi) nebo naopak je dobro druhých nezávislé na tom, jaká rozhodnutí činíme u dopravní nehody na silnici.
V každém případě je Odysseovi pomoženo cyklistou, kterému buďto sám pomohl nebo se jej rozhodl ignorovat (ve scéně č. 3). Tímto závěrem končí celá hra, Odysseův den končí v nemocnici, ale dochází ke katarzi vyplývající ze skutečnosti, že dobro je oplaceno dobrem (při variantě

SCÉNA Č. 1
Odysseus byl na oslavě narozenin kamaráda a spal u něj doma. Ví, že další den jde do práce a proto skoro nepil alkohol.
Odysseus se ráno probudí a kamarád Martin, mu nabízí odvoz domů svým autem. Odysseus ví, že Martin včera dost pil a není si jistý, jestli cesta s ním bude bezpečná. Na druhou stranu - jedinou druhou možnost představuje dlouhá cesta tramvají domů a riziko, že nestihne být včas v práci.
Rozhodnutí – volba možností:
Jet domů tramvají (dlouhá, nepohodlná cesta) nebo se svést s kamarádem, který nabízí odvoz, ale není úplně jisté, jestli to bude bezpečné (zbytkový alkohol v krvi).
1. Hlas v hlavě - manželka hlavního hrdiny
Hlavní hrdina se musí rozhodnout, zda pojede domů s kamarádem, který nemusí být úplně střízlivý nebo tramvají.
Představuješ hlas manželky Odyssea, která se ho snaží přesvědčit, že bezpečnost je důležitější.
Hraješ starostlivou manželku, která se bojí o zdraví svého muže.
Hraj trochu na city a můžeš přehánět obavy.
Myšlenky:
• Co když se chudákovi něco stane, když s ním nepojedu?
• Martin je hrozně nezodpovědný! Pije do půlnoci a brzo ráno řídí!
• Strašný provoz po ránu, tramvaj je bezpečnější.
• Kdyby se mu něco stalo, asi bych to nepřežila.

2. Hlas v hlavě - kamarád hlavního hrdiny Martin
Hlavní hrdina se musí rozhodnout, zda pojede domů s kamarádem, který nemusí být ještě úplně střízlivý nebo tramvají.
Představuješ hlas Martina, kamaráda Odyssea, který mu nabízí odvoz. Snažíš se Odyssea přesvědčit, že jsi vážně v pořádku a všechno zvládneš.
Můžeš hrát sebevědomě a přesvědčivě, jde přeci o maličkost.

Myšlenky:
• Je to jenom cesta domů.
• Přece nepojedeš tramvají, je tam zima a budeš hodinu stát na zastávce.
• Takhle po ránu by to nelidské nechat tě jet přes celé město.
• Jsem úplně v pohodě, nic se mi nemůže stát.
• Takhle jsem řídil už mockrát.

3. Hlas v hlavě - dopravní policista
Hlavní hrdina Odysseus se musí rozhodnout, zda pojede domů s Martinem, který nemusí být úplně střízlivý nebo tramvají.
Představuješ hlas dopravního policisty, který Martina zastavil a nechává mu dýchnout. Říkáš Odysseovi, že je ti jedno, že dojedeš pozdě domů nebo do práce. Máš si zvolit lepší odvoz nebo tramvaj, namísto člověka, který jede divně.
Zahraj autoritu policisty.

Myšlenky:
• Pane řidiči, váš průkaz a doklady k vozidlu.
• Vy počkejte v autě, je mi jedno, jestli spěcháte.
• Vypadáte jako po pořádném večírku. Proto jsem vás zastavil.
• Pokud se ukáže, že jste pil, seberu vám řidičák, auto odstavíte a oba půjdete dál třeba pěšky.

4. Hlas v hlavě - paní v tramvaji, která se dožaduje, ať ji hlavní hrdina pustí sednout
Hlavní hrdina se musí rozhodnout, zda pojede domů s Martinem, který nemusí být úplně střízlivý nebo tramvají.
Představuješ hlas cestující v tramvaji, který se hlasitě dožaduje toho, ať ji Odysseus pustí sednout.
Hraj nepříjemně, můžeš i trochu zvýšit hlas. Máš právo sedět a je ti jedno, že někdo jiný může mít potřebu sedět víc. Ty si chceš sednout.

Myšlenky:
• Když chcete sedět, jezděte autem.
• Já si mám právo sednout, slyšíte?
• Ostatní mě vždycky pouštěli. Jste mladý a máte zdravé nohy, tak můžete stát celou cestu.
• Je mi jedno, že jedete daleko, já si na svoje tři zastávky chci sednout!

5. Hlas v hlavě - revizor v tramvaji
Hlavní hrdina se musí rozhodnout, zda pojede domů s Martinem, který nemusí být úplně střízlivý nebo tramvají.
Představuješ revizora, který kontroluje Odyssea a ten mu nemůže ukázat lístek. Někde jej v tramvaji ztratil.
Můžeš hrát nepříjemného revizora, který chce po Odysseovi zaplatit pokutu.

Myšlenky:
• Je mi jedno, že jste si kupoval lístek, nemáte ho.
• I když se dívám se na zem, nikde není!
• Pane, vaše výmluvy mě nezajímají. Ukažte občanku a napíšeme to na pět stovek.

6. Hlas v hlavě -řidič v zácpě – se troubením dožaduje průjezdu
Hlavní hrdina se musí rozhodnout, zda pojede domů s kamarádem, který nemusí být úplně střízlivý nebo tramvají.
Představuješ řidiče poštovního automobilu, který uvízl v dopravní zácpě a nemůže proto včas doručit zásilku.
Nadává, že každý dneska musí jezdit autem, i když tramvaj je stejně rychlejší.

Myšlenky:
• Kdyby polovina lidí nebyla líná jezdit tramvají, tak jsem mohl dodávku doručit včas.
• Vsadím se, že ty auta kolem by některé nemusely vyjet vůbec ven.
• Co mi asi řekne šéf?
• Hni se, hni se!

7. Hlas v hlavě - šéf v práci vyhrožující za pozdní příchod
Hlavní hrdina se musí rozhodnout, zda pojede domů s kamarádem, který nemusí být úplně střízlivý nebo tramvají.
Představuješ Odysseova šéfa, který mu spílá za to, že přijel pozdě.
Je ti jedno, že jel tramvají, protože se chtěl vyhnout zácpě.
Přijel pozdě a to se už nesmí opakovat.

Myšlenky:
• Ještě jeden pozdní příchod a letíš!
• Je mi jedno, jestli byly ucpané silnice, ale ty jsi tady měl být včas. Příště vstaň o hodinu dříve.
• I když, jaké příště...?
• Proč jezdíš tramvají, když máme služební auta?
• Proč sis nevzal třeba taxíka?

8. Hlas v hlavě - známá ekoložka hlavního hrdiny
Hlavní hrdina se musí rozhodnout, zda pojede domů s kamarádem, který nemusí být úplně střízlivý nebo tramvají.
Představuješ Odysseovu známou - ekologickou aktivistku, která bojuje proti přílišnému používání automobilů.
Přesvědčuješ Odyssea, že tramvaj je ekologičtější, protože jezdí na elektřinu a je rychlejší, než auto. Kdyby všichni používali raději tramvaje než auta, tak je ve městech lepší ovzduší.

Myšlenky:
• Proč jezdíš autem, když je tramvaj levnější?
• Vždyť každá cesta autem znamená více znečištěného ovzduší.
• V našem městě se skoro nedá dýchat.
• Každý je zodpovědný za svůj kousek země a vzduchu!

9. Hlas v hlavě - dcera, která je překvapená tím, že táta udělal snídani!
Hlavní hrdina se musí rozhodnout, zda pojede domů s kamarádem, který nemusí být úplně střízlivý nebo tramvají.
Představuješ dceru Odyssea, který se dostal domů včas, protože jel autem a teď překvapil ještě spící rodinku připravenou snídaní.
Děkuješ tátovi a přijde ti skvělé, že měl odvoz autem.

Myšlenky:
• To je skvělé, že vidím tátu ještě ráno před prací. Slíbil, že se vrátí brzo a dodržel to!
• Je bezvadné, že měl odvoz.
• Ta snídaně je super! Ještě stihnul koupit čerstvé pečivo!

10. Hlas v hlavě – přítelkyně Martina
Hlavní hrdina se musí rozhodnout, zda pojede domů s kamarádem, který nemusí být úplně střízlivý nebo tramvají.
Představuješ přítelkyni kamaráda, který Odyssea vezl domů.
Ptáš se, jak je možné, že Martin (přítel) jel autem po oslavě narozenin, když před tím pil. Kdyby to neudělal, tak se nenaboural a nebyl teď v nemocnici. Zajímá tě, proč vlastně jel. Snažíš se ptát Odyssea, proč nemohl jet tramvají, když věděl, že Martin byl unavený.

Myšlenky:
• Martin vždycky nabízí pomoc, i když na to nemá. Proč jsi mu nerozmluvil jet autem, když jsi věděl, že pil?
• Kdybys jel tramvají, tak se nic nestalo a Martin teď není v nemocnici.
• Je to tvoje vina!

Konec scénky č. 1
Scénka dopadne v obou případech pro Odyssea dobře. Dostane se v pořádku domů, nemá zpoždění a všechno probíhá bez katastrofických scénářů. Volba dopravního prostředku se projeví až v další části hry. ¨
Pro animátora je potřeba, aby si v tuto chvíli zapamatoval, jak si Odysseus zvolil, tuto informaci použije ve scéně č. 4.

SCÉNA Č. 2
Odysseus přijíždí domů a nachází na stole dopis pro dceru, která dostala pokutu za projíždění křižovatky na červenou. Dcera je již vzhůru a Odysseus jako otec se k tomu musí vyjádřit. Dcera zjevně porušila pravidla silničního provozu a navíc se jí mohlo něco stát. A to ještě neví, že se její vinou stala dopravní nehoda.
Na druhou stranu je dcera mladá a asi má z pokuty stres a špatnou náladu. Odysseus se musí rozhodnout, zda se k celé situaci postaví jako nesmlouvavý rodič a dceru potrestá nebo se jí pokusí konejšit a pochopit.

Rozhodnutí – volba možností:
Chovat se k dceři mile a uklidňovat ji, že se nic nestalo a nejdůležitější je to, že žije nebo se k celé věci postavit tvrdě a potrestat ji, ať si uvědomí chybu, kterou udělala a mohla ji stát i život.

1. Hlas v hlavě - Odysseova dcera, kterou nehoda velmi mrzí a omlouvá se
Hlavní hrdina se vrací domů. Na stole leží dopis s pokutou, kterou jeho dcera dostala za jízdu na červenou. Musí se rozhodnout, zda bude přísný otec a dceru potrestá nebo ji spíše bude chlácholit a uklidňovat.
Představuješ hlas dcery - viníka nehody.
Hraj zkroušeně a omlouvej se. Chceš tátu zmanipulovat, aby ti nedával žádný trest.

Myšlenky:
• Byla to moje chyba, Cítím se už tak dost špatně a táta mne nemusí trestat.
• Příště se to určitě nebude opakovat, už budu jezdit pomalu a opatrně.
• Skutečně si už budu dávat pozor! Je mi to moc líto.

2. Hlas v hlavě Odysseova dcera, která se před kamarády frajeří, že se jí nic nemohlo stát
Hlavní hrdina se vrací domů. Na stole leží dopis s pokutou, kterou jeho dcera dostala za jízdu na červenou. Musí se rozhodnout, zda bude přísný otec a dceru potrestá nebo ji spíše bude chlácholit a uklidňovat.
Představuješ hlas dcery hlavního hrdiny, která mluví s kamarády a snaží se působit sebevědomě. Říkáš, že se ti nic nemohlo stát, že rodiče reagují zbytečně hystericky a celá ta příhoda je vlastně jenom blbost. Vždyť se nic nestalo. Skútr má jen pomačkané plechy.
Samozřejmě, že budeš jezdit dál. Chceš si před kamarády připadat jako hrdinka a ne jako oběť nehody.

Myšlenky:
• Rodiče jsou pitomí a dělají z toho vědu.
• Samozřejmě, že budu jezdit dál stejně. Beztak to nebyla úplně moje chyba.
• Určitě chci někoho svézt, nemám s tím problém a nebojím se.

3. Hlas v hlavě - otec sousedovy dcery, kterou nepotrestal za spáchaný přestupek, a teď zavinila nehodu
Hlavní hrdina se vrací domů. Na stole leží dopis s pokutou, kterou jeho dcera dostala za jízdu na červenou. Musí se rozhodnout, zda bude přísný otec a dceru potrestá nebo ji spíše bude chlácholit a uklidňovat.
Představuješ souseda hlavního hrdiny, který má přibližně stejně starou dceru, jako Odysseus. Také udělala vážný přestupek, ale nepotrestal ji za ni a jen ji konejšil. Dcera se moc nepoučila a pořád jezdí nebezpečně. Nedávno zavinila vážnější dopravní nehodu, i když se jí nic nestalo. Teď jí hrozí možná i nepodmíněný trest.
Budeš si hlavnímu hrdinovi stěžovat, že kdybys byl přísnější a dceři pořádně domluvil, nemuselo se to vůbec stát.

Myšlenky:
• Kdybych nebyl měkký a potrestal ji, tak se to vůbec nemuselo stát.
• Teď možná půjde sedět!
• Měl jsem raději zaplatit kondiční jízdy!

4. Hlas v hlavě - řidič auta, kterého ohrozila a nyní ji chce žalovat
Hlavní hrdina se vrací domů. Na stole leží dopis s pokutou, kterou jeho dcera dostala za jízdu na červenou. Musí se rozhodnout, zda bude přísný otec a dceru potrestá nebo ji spíše bude chlácholit a uklidňovat.
Představuješ řidiče, kterého dcera vlastní chybou ohrozila (kvůli tomu jsi musel prudce odbočit a narazil do sloupu). Dceru se samozřejmě chystáš zažalovat, protože jsi při tom mohl zemřít. Měli by ji sebrat řidičák!
Hrát můžeš naštvaného a rozezleného člověka (pamatuj, jsi jen představa v hlavě hlavního hrdiny, neboj se jít trochu do extrému).

Myšlenky:
• Doufám, že schytá pořádný trest.
• Té holky by se neměl nikdo zastávat!
• Ona, jenom ona, je zlo na silnicích. Kvůli takovým lidem se stávají nehody!

5. Hlas v hlavě - kamarádka dcery, která ji utěšuje a říká, že trest od táty mohl být mnohem horší
Hlavní hrdina se vrací domů, Na stole leží dopis s pokutou, kterou jeho dcera dostala za jízdu na červenou. Musí se rozhodnout, zda bude přísný otec a dceru potrestá nebo ji spíše bude chlácholit a uklidňovat.
Představuješ kamarádku dcery hlavního hrdiny, která se snaží být podporou a konejší svou kamarádku.
Hraj postavu kamarádky, která se skutečně umí vžít do situace viníka nehody a snaží se být nápomocná. Myslíš si, že trest, který tvá kamarádka dostala od otce (Odysseus - hlavní hrdina) není spravedlivý!

Myšlenky:
• Rodiče by měli děti podporovat a ne trestat!
• Kamarádka si nezasloužila od otce takový trest (je jedno jaký, byl prostě moc tvrdý).
• Vím jaké to je mít zlé rodiče a mluvíš o tom, že ti je tvé kamarádky moc líto.

6. Hlas v hlavě - matka, která jede za dcerou do nemocnice po nehodě
Hlavní hrdina se vrací domů. Na stole leží dopis s pokutou, kterou jeho dcera dostala za jízdu na červenou. Musí se rozhodnout, zda bude přísný otec a dceru potrestá, nebo ji spíše bude chlácholit a uklidňovat.
Představuješ manželku hlavního hrdiny, matku dcery.
Budeš ve scénce někomu vyprávět, jak jedeš do nemocnice navštívit svou dceru, která je vážně raněná po další dopravní nehodě, kterou zavinila. Kdyby jí spolu s manželem po první nehodě ji potrestali, tak se to vůbec nemuselo stát.
Můžeš hrát smutně až zoufale.

Myšlenky:
• Vezu dceři nějaké oblíbené plyšáky, aby ji v nemocnici nebylo smutno.
• Kdybych byla s manželem důslednější, tak se to nemuselo stát.
• Už možná nikdy nebude chodit...

7. Hlas v hlavě - policista, který dceři domlouvá
Hlavní hrdina se vrací domů. Na stole leží dopis s pokutou, kterou jeho dcera dostala za jízdu na červenou. Musí se rozhodnout, zda bude přísný otec a dceru potrestá, nebo ji spíše bude chlácholit a uklidňovat.
Představuješ hlas dopravního policisty, který s dcerou sepisuje protokol. Jsi neutrálním hlasem, profesionálně kladeš otázky (zda pila, jak jela rychle, v jakém stavu byl její skútr, jestli opravdu neviděla tu červenou).
Můžeš působit chladně a odměřeně. Klaď profesionálním hlasem otázky:

Myšlenky:
• Pila jste před jízdou?
• V jakém stavu byl skútr? Kdy jste naposledy kontrolovala tlak v pneumatikách?
• Jak je možné, že jste neviděla červenou na semaforu?
• To jste se nevěnovala plně řízení?
• Pravděpodobně můžete za nehodu a je třeba všechno vyšetřit.

8. Hlas v hlavě - opravář v dílně, který říká, že takhle sešrotovaný skútr ještě neviděl
Hlavní hrdina se vrací domů. Na stole leží dopis s pokutou, kterou jeho dcera dostala za jízdu na červenou. Musí se rozhodnout, zda bude přísný otec a dceru potrestá, nebo ji spíše bude chlácholit a uklidňovat.
Představuješ opraváře, který po nějaké další nehodě dcery demontuje její poškozený skútr. Je ti všechno jedno, nemáš k aktérům nehody žádný vztah.
Chladně komentuješ, že ten, kdo řídil, musí být mrtvý.
• Řidič toho skútru musí být dávno mrtvý, takhle sešrotovanou mašinu jsem už dlouho neviděl.
• Kdyby rodiče děcka pořádně hlídali, když se začínají samy jezdit, tak bych nemusel tohle dělat.
• Škoda zmařeného života.

9. Hlas v hlavě - kamarád, který jde do kina s jinou slečnou, protože Odysseova dcera má domácí vězení
Hlavní hrdina se vrací domů. Na stole leží dopis s pokutou, kterou jeho dcera dostala za jízdu na červenou. Musí se rozhodnout, zda bude přísný otec a dceru potrestá, nebo ji spíše bude chlácholit a uklidňovat.
Představuješ kamaráda dcery, který bere do kina jinou dívku, protože dcera hlavního hrdiny má domácí vězení.
Vysvětluješ dívce, se kterou jdeš, že dotyčná má „zaracha“ a proč.

Myšlenky:
• Má přísné rodiče, potrestali ji za to, jak přejela na skútru tu červenou.
• Jo, s tou teď asi dlouho nikdo nikam nepůjde.
• Táta jí prý seřezal, uvidíme, jak se bude tvářit ve škole.
Konec scénky č. 2
Odysseus hráčům oznámí své rozhodnutí.
Pokud se Odysseus rozhodl dceru potrestat, stačí hráčům oznámit, že po jeho výtkách a případném trestu utekla do svého pokoje a nechce s ním mluvit.
Pokud se Odysseus rozhodne dceru nepotrestat, tak se uklidní a nakonec odjede do školy.
Rozhodnutí v této scénce má dopad na konec scénky č. 6 (viz. diagram). Pokud se hlavní hrdina rozhodne dceru potrestat, odmítne dárek (viz. scéna č. 6).


SCÉNA Č. 3
Odysseus je na cestě do práce. Odjel z domu služebním automobilem. Musí dojet včas, aby neměl problém v práci.
Následující informace jsou pro celou skupinu, ale týkají se Odyssea, proto jsou podány v první osobě.
Jsi na cestě do práce automobilem. Pracuješ v důležité softwarové firmě a máš svou práci velmi rád. Povinnosti doma způsobily, že jsi již dvakrát přijel do práce pozdě. Nechceš se znovu opozdit. Hrozí ti pohovor se šéfem, kde ti odebere část finančního ohodnocení z výplaty až po přidělení méně důležité práce. Chceš dojet do práce včas.
Rozhodnutí – volba možností:
Když projíždíš kolem cyklostezky podél parku, všimneš si, jak mladý cyklista spadl na zem a udeřil se do hlavy o obrubník. Asi bude v pořádku, zvedá se, ale nevíš, jestli máš zastavit. Musíš se rozhodnout, parkoviště na bezpečné zastavení je hned po pravé straně.

1. Odysseus - hlavní hrdina
Jsi na cestě do práce automobilem. Pracuješ v důležité softwarové firmě a máš svou práci velmi rád. Povinnosti doma způsobily, že jsi již dvakrát přijel do práce pozdě. Nechceš se znovu opozdit. Hrozí ti pohovor se šéfem, kde ti odebere část finančního ohodnocení z výplaty až po přidělení méně důležité práce. Chceš dojet do práce včas.

Myšlenky:
• Co když je zraněný?
• Kdo jiný by přivolal pomoc?
• Kolem není asi nikdo jiný.
• Ale když zastavím, určitě přijdu pozdě do práce.
• To zase bude pohovor u šéfa.
• Možná mě vyhodí.

2. Hlas v hlavě - lékař
Představuješ lékaře v nedaleké nemocnici. Hlavní postava se rozhoduje o tom, zda pomůže zraněnému cyklistovi nebo pojede do práce.
Tvým úkolem je zahrát roli lékaře, který čte lékařskou zprávu o tom, že pokud by někdo zraněnému pomohl dříve, nemusel by na složitou operaci.
Hraj profesionální a chladný hlas, který bude odsuzovat to, že nikdo nebyl schopný cyklistovi v bezvědomí pomoci.
Jak je možné, že v takovém silném provozu si nikdo nevšiml, že na cyklostezce leží zraněný!
• A to nikdo nešel kolem?
• Podle nálezu by chlap ani nemusel na operaci. To jsou nevšímaví lidé...

3. Hlas v hlavě - šéf v práci
Představuješ šéfa v zaměstnání hlavního hrdiny. Hlavní postava se rozhoduje o tom, zda pomůže zraněnému cyklistovi nebo pojede do práce.
Tvým úkolem je hrát naštvaného šéfa, který oznamuje hlavnímu hrdinovi, že jeho pozdní příchody už nebudou déle tolerovány.

Myšlenky:
• Už jsem se rozhodl tě přeřadit na nižší pozici, s nižším platem, protože ve firmě potřebuji pracovité lidi a ne lenochy.
• Buď rád, že tě hned nevyhodím úplně!
• Ještě jednou a letíš!
• Můžeš hrát ostřeji a hlavního hrdinu deptat.

4. Hlas v hlavě - dcera cyklisty
Představuješ dceru poraněného cyklisty. Hlavní postava se rozhoduje o tom, zda pomůže zraněnému cyklistovi nebo pojede do práce.
Tvým úkolem je volat na mobil tátovi, který ti slíbil, že tě odpoledne vezme do zoologické zahrady. Mobil nebere.

Myšlenky:
• Táta vždycky bere hned mobil.
• Nikdy se nestalo, že by mi jej nevzal.
• Nestalo se mu něco?
• Ale kdyby se něco stalo, tak mi snad mamka dá vědět.
• O tátu se strachuješ a budeš se ptát sama sebe, jestli se mu nestalo něco hrozného.

5. Hlas v hlavě - manželka hlavního hrdiny
Představuješ manželku hlavního hrdiny. Hlavní postava se rozhoduje o tom, zda pomůže zraněnému cyklistovi nebo pojede do práce. Ještě z auta volá ženě, aby věděla, co stalo.
Hraješ ženu, která si zoufalá, protože jejího muže asi vyhodí z práce poté, co již potřetí přišel pozdě.

Myšlenky:
• Tentokrát pomáháš nějakému nemehlu na kole, které si, odřelo koleno na cyklostezce.
• Nevíš, kdo teď bude platit nájem, když tě vyhodí.
• Kde vezmeme peníze na další splátky?
• Jak si chceš najít další práci?

6. Hlas v hlavě - cyklista
Představuješ zraněného cyklistu. Hlavní postava se rozhoduje o tom, zda pomůže cyklistovi nebo pojede do práce.
Tvoje role je cyklista, který vroucně děkuje za přivolání pomoci poté, co si zranil hlavu po pádu z kola.
Jsi vděčný hlavnímu hrdinovi a moc mu děkuješ za jeho pomoc.

Myšlenky:
• Přijdete ke mně domů na návštěvu na grilování, jakmile budu v pořádku.
• Jsem rád, že jsou ještě hodní a slušní lidé, kteří pomůžou.

7. Hlas v hlavě - pragmatický hlas svalující vinu na cyklistu
Hlavní postava se rozhoduje o tom, zda pomůže cyklistovi nebo pojede do práce. Tvoje role je hlas rozumu.

Myšlenky:
• Cyklista si za nehodu může úplně sám, protože neměl zapnutý řemínek na helmě. Právě proto si ublížil.
• Kdyby dbal na svou bezpečnost, tak by se mu nemuselo nic vážného stát.
• Může si za to sám a pomáhat takovému nemehlu je jen ztráta času.
• Takoví lidé se prostě musí občas zranit, aby se naučili, že bezpečnost je na prvním místě.

8. Hlas v hlavě - nejlepší kamarádka hlavního hrdiny
Hlavní postava se rozhoduje o tom, zda pomůže cyklistovi nebo pojede do práce. Tvoje role je nejlepší kamarádka hlavního hrdiny.

Myšlenky:
• Spadla jsem také na kole a jeden hodný cyklista mi pomohl.
• Není důležité, kdo udělal chybu, ale jak se k tomu ostatní postavili.
• Každý by měl určitě pomoci zraněnému, i když spěchá.
• Život a zdraví jsou cennější než peníze.

9. Hlas v hlavě - kolega z práce, který dostal místo hlavního hrdiny
Hlavní postava se rozhoduje o tom, zda pomůže cyklistovi nebo pojede do práce. Představuješ kolegu hlavního hrdiny z práce, který dostal místo po dotyčném. Protože pořád chodil pozdě, přeřadili jej na nižší pozici. Teď to bylo kvůli tomu, že pomohl nějakému cyklistovi.
Můžeš hrát trochu nafoukaně.

Myšlenky:
• Jsem moc rád, že mám jeho místo a nebudou se mnou takové problémy, pane šéfe.
• Já rozhodně nikomu po cestě do práce pomáhat nebudu,
• Práce je pro mne mnohem důležitější než nějaký chlap, co válí na zemi.

10. Hlas v hlavě - svědomí
Hlavní postava se rozhoduje o tom, zda pomůže cyklistovi nebo pojede do práce. Představuješ hlas svědomí hlavního hrdiny.

Myšlenky:
• Cyklista může být vážně zraněný.
• Otřes mozku je velmi vážné zranění.
• Stavět sám sebe na první místo?
• Co když budeš potřebovat pomoc ty?
• Nebyl bys pak vděčný za pomoc?

Konec scénky č. 3
Rozhodnutí ovlivní konec celého příběhu.
Pokud se Odysseus rozhodne cyklistovi pomoci, v závěrečné scénce bude mít Odysseus dobrý pocit z toho, že mu právě tento cyklista zavolal na pomoc sanitku. Plyne z toho ponaučení, že starat se nejen vyplácí, ale je to naše morální povinnost. Do práce Odysseus přijede na poslední chvíli, takže katastrofický scénář vyhození z práce se nekoná.
Pokud se Odysseus rozhodne dát přednost práci před pomocí cyklistovi, v závěrečné scénce mu cyklista pomůže. Odysseus nahlíží na své špatné chování - zatímco on dotyčnému nepomohl, cyklista jemu nakonec ano, i když Odyssea nepoznal.

SCÉNA Č. 4
V této scénce je hlavním hrdinou Martin – Odysseův kamarád ze scény č. 1.
Scéna č. 4 je psána z pohledu Odysseova kamaráda Martina, který ve scéně č. 1 mohl odvézt hlavního hrdinu domů. Stala se mu totiž po cestě domů nehoda a rozhoduje se, zda volat Odysseovi nebo ne. Scénka se liší v zadání podle toho, zda se Odysseus rozhodl jet tramvají nebo se s Martinem svést.
1. Pokud se Odysseus rozhodl jet tramvají, Martinovi se nehoda stala, když z oslavy vezl domů jiného kamaráda.
2. Pokud se Odysseus rozhodl jet s Martinem autem, nehoda se stala po cestě od Odyssea.
Jiné rozdíly v této scénce nejsou.
Představuješ hlavní postavu Martina, Odysseova kamaráda. Na cestě domů jsi měl dopravní nehodu, nezvládl jsi řízení a vyletěl jsi ze silnice. Nikomu se nic nestalo, jenom jsi skončil v poli. Musíš se rozhodnout. Pokud zavoláš policii, tak je pravděpodobné, že budeš mít velké problémy. Můžeš ještě požádat o pomoc nějakého kamaráda, pravděpodobně Odyssea, který by ti mohl přijet na pomoc s odtažením vozidla.

1. Hlas v hlavě - Martinova přítelkyně
Martin měl lehkou nehodu, kdy nezvládl řízení a skončil s autem v poli. Nemůže se dostat vlastními silami zpět na silnici a rozhoduje se, zda bude volat kamarádovi nebo zavolá polici.
Představuješ hlas Martinovy přítelkyně, která se o něj bojí.
Hraj ustrašený hlas, který Martinovi radí, aby raději zavolal policii, protože kamarádi nejsou spolehliví a celé by se to mohlo ještě zhoršit.

Myšlenky:
• Raději zavolej policii, nikdy nevíš, jestli pro tebe někdo bude moct dojet.
• Kamarádi jsou nespolehliví.
• Co když někdo taky nezvládne řízení a srazí tě u místa nehody!
• Mám o tebe velký strach!

2. Hlas v hlavě - bratr
Martin měl lehkou nehodu, kdy nezvládl řízení a skončil s autem v poli. Nemůže se dostat vlastními silami zpět na silnici a rozhoduje se, zda bude volat kamarádovi nebo zavolá polici.
Představuješ hlas Martinova bratra, který se bojí pokuty a toho, že by Martin mohl přijít o řidičák.
Hraj člověka, který má strach o bráchu a upozorňuje na to, že Martin může mít v krvi ještě nějaký alkohol.

Myšlenky:
• Raději zavolej komukoliv než policii.
• Jestli nadýcháš, tak jsi ztracený a přijdeš o řidičák.
• Odysseus pro tebe může poslat někoho s návěsem.
• Včera jsi pil, každému bude jasné, co se stalo!

3. Hlas v hlavě - panika
Martin měl lehkou nehodu, kdy nezvládl řízení a skončil s autem v poli. Nemůže se dostat vlastními silami zpět na silnici a rozhoduje se, zda bude volat kamarádovi nebo zavolá polici.
Představuješ Martinovy panické sklony.
Budeš mu předhazovat nejhorší scénáře a snažit se ho vystresovat.
Hraj zmateného a panikař.

Myšlenky:
• Někdo mě tady uvidí a zavolá policii.
• Tohle nikdy nezaplatím.
• Co mám dělat? Co mám dělat?
• Kdo mi teď pomůže?
• Musím zapálit auto a utéct do ciziny!

4. Hlas v hlavě - rozum
Martin měl lehkou nehodu, kdy nezvládl řízení a skončil s autem v poli. Nemůže se dostat vlastními silami zpět na silnici a rozhoduje se, zda bude volat kamarádovi nebo zavolá polici.
Představuješ hlas rozumu.
Je potřeba zachovat si klidnou hlavu a nepanikařit.
Mluv klidným hlasem.

Myšlenky:
• Nejdůležitější je, že žiješ, nic jiného nestojí za stres.
• Auto vypadá v pořádku, jen ho to chce vytáhnout zpátky na silnici.
• Hlavně se uklidni a všechno uvidíš jasněji. Panika je nepřítel.

5. Hlas v hlavě - Odysseus
Martin měl lehkou nehodu, kdy nezvládl řízení a skončil s autem v poli. Nemůže se dostat vlastními silami zpět na silnici a rozhoduje se, zda bude volat kamarádovi nebo zavolá polici.
Představuješ hlas Odyssea, kterému Martin zavolal.
Odysseus má plno práce a tvrdí, že nemůže vůbec pomoct. Nemůže ani poradit a je mu to vlastně jedno.

Myšlenky:
• Sorry, ale nemáš jezdit opilý.
• Zavolej si policii nebo odtahovku.
• Nezajímá mě to, je to tvůj problém.

6. Hlas v hlavě - řidič odtahové služby, kterou nakonec zavolal Odysseus
Martin měl lehkou nehodu, kdy nezvládl řízení a skončil s autem v poli. Nemůže se dostat vlastními silami zpět na silnici a rozhoduje se, zda bude volat kamarádovi nebo zavolá polici.
Představuješ hlas řidiče odtahové služby, kterého zavolal Odysseus a teď se ptá na konkrétní místo.
Vysvětlíš hlavnímu hrdinovi, že jsi byl poslán Odysseem a není třeba volat policii, za chvíli budeš na místě.

Myšlenky:
• Poslal mě váš kamarád Odysseus, abyste nemusel volat odtahovku.
• Kde přesně se to stalo?
• Hned jsem u vás a odtáhneme to.
• Mě neděkujte, to Odysseovi, ten vás zavolal.

7. Hlas v hlavě - policista
Martin měl lehkou nehodu, kdy nezvládl řízení a skončil s autem v poli. Nemůže se dostat vlastními silami zpět na silnici a rozhoduje se, zda bude volat kamarádovi nebo zavolá polici.
Představuješ hlas policisty, který Martina chválí za to, že jednal rozumně a zavolal policii.
Tím, že policie přijela do pár minut, se předešlo další vážné nehodě a odhalilo se, že silnice byla namrzlá. Ovšem Martin nadýchal zbytkový alkohol a přijde asi o řidičák.

Myšlenky:
• Udělal jste správnou věc.
• Předešel jste další nehodě.
• Takto by se měli jednat všichni řidiči.

8. Hlas v hlavě - šéf v práci, který Martina propouští kvůli ztrátě řidičského průkazu
Martin měl lehkou nehodu, kdy nezvládl řízení a skončil s autem v poli. Nemůže se dostat vlastními silami zpět na silnici a rozhoduje se, zda bude volat kamarádovi nebo zavolá polici.
Představuješ hlas Martinova šéfa, který Martinovi oznamuje, že bez řidičského průkazu, o který přišel, když po drobné nehodě volal policii a nadýchal zbytkový alkohol, nemůže dál pracovat v jejich podniku.
Martin pracuje jako nákupčí a bez auta to prostě nejde.

Myšlenky:
• Je mi líto, že vás musím propustit, Martine, ale bez řidičáku to prostě nejde.
• Kdyby vám policie po té nehodě nesebrala řidičák, tak jste mohl klidně pracovat dál, ale co mám teď s vámi dělat.
• Musíme jezdit s nákladem teď a ne za půl roku, až vám průkaz vrátí.

9. Hlas v hlavě - kamarád, který přijel Martinovi na pomoc, ale sám zapadl
Martin měl lehkou nehodu, kdy nezvládl řízení a skončil s autem v poli. Nemůže se dostat vlastními silami zpět na silnici a rozhoduje se, zda bude volat kamarádovi nebo zavolá polici.
Představuješ hlas Martinova kamaráda, který přijel na pomoc se svým autem, ale také zapadl vedle cesty a teď musí společně volat policii.
Jsi naštvaný a zklamaný.

Myšlenky:
• Kdybys zavolal policii rovnou, tak jsem nemusel zapadnout taky.
• Pitomé nápady, vždyť jsme teď zablokovali celou cestu!
• Jsme jako Pat a Mat.
• Nezbývá, než zavolat policii.

Konec scénky č. 4
Rozhodnutí má vliv na následující scénku. Pokud se hráč Martina rozhodl zavolat policii, Martinův příběh v tuto chvíli končí (důležitý byl jen proces rozhodnutí, nikoliv jeho dopad).
Pokud se Martin rozhodl zavolat Odysseovi, tak se bude lišit úvod následující scénky.

SCÉNA Č. 5
Ve scénce č. 5 se vracíme zpět k Odysseovi. V pořádku dojel do práce a vyřizuje telefony. Na podobu scénky č. 5 má vliv rozhodnutí ve scénce č. 4.

Varianty řešení:
1. Pokud se Martin rozhodl zavolat Odysseovi, bude scénka č. 5 o Odysseově rozhodnutí, které auto pro Martina pošle.
2. Pokud se Martin rozhodl zavolat policii, rozhodnutí se bude týkat Odysseova pracovního úkolu, u kterého musí vyslat auto pro dodávku zboží a rozhoduje se mezi rychlostí a velikostí auta.
Argumenty pro obě scénky jsou velmi podobné. V obou případech se Odysseus rozhoduje o typu auta, které vyšle pro zboží.

Hlavní hrdina - Odysseus
Odysseus se v této scénce musí rozhodnout, jaké pošle firemní auto pro zboží. Pokud se ozval Martin (z předchozí scénky), že potřebuje odvoz, pro Martina pošle Odysseus druhé auto, které nepošle pro zboží.
Vše má jeden háček - buďto dá přednost pomalému, většímu autu a zariskuje tak vyšší zisk firmy za cenu vyššího rizika (větší a pomalejší auto nemusí dojet včas, ale pobere více nákladu - zboží) nebo pošle menší a rychlejší auto, které skoro určitě dorazí včas, ale nákladu se neprodá tolik. Rozhodnutí je jen na Odysseovi.

1. Hlas v hlavě - Odysseovo riskující já
Odysseus se musí rozhodnout, zda bude riskovat vyšší zisk za cenu vyššího rizika, že se obchod vůbec neuskuteční (tím, že pošle větší a pomalejší auto) nebo zvolí menší riziko s menším ziskem (rychlejší a menší auto, které určitě dorazí včas). Představuješ hlas Odysseova riskujícího, mladého já.
Vzpomínej před Odysseem na všechny zážitky, kdy riskoval a vyplatilo se mu to.

Myšlenky:
• Vzpomeň si, když jsi zariskoval a oslovil svoji současnou ženu.
• Vzpomeň si, jak jsi vyhrál na střední škole závod na kolech - taky jsi riskoval
• A těch vyhraných sázek! Štěstí je při tobě, nemůže se ti nic stát.

2. Hlas v hlavě - Odysseovo opatrné já
Odysseus se musí rozhodnout, zda bude riskovat vyšší zisk za cenu vyššího rizika, že se obchod vůbec neuskuteční (tím, že pošle větší a pomalejší auto) nebo zvolí menší riziko s menším ziskem (rychlejší a menší auto, které určitě dorazí včas).
Představuješ hlas Odysseova opatrného a bojácného já.
Myslíš si, že riskování je zbytečné, taková ztráta peněz, kdyby se obchod neuskutečnil - to je skutečně problém.
Co na to řekne šéf?
Jak mu to vysvětlím?

Myšlenky:
• Raději neriskuj, co když se to všechno pokazí?
• Určitě to pomalé auto nedojede včas! Vždyť jsou na cestách zácpy!
• Vsaď na jistotu a nefrajeř! Pomalá cesta je nejlepší cesta a spěchat se má právě pomalu!

3. Hlas v hlavě - ředitel podniku, který Odysseovi blahopřeje k velkému zisku
Odysseus se musí rozhodnout, zda bude riskovat vyšší zisk za cenu vyššího rizika, že se obchod vůbec neuskuteční (tím, že pošle větší a pomalejší auto) nebo zvolí menší riziko s menším ziskem (rychlejší a menší auto, které určitě dorazí včas). Představuješ hlas ředitele celého podniku, který Odysseovi gratuluje a předává mu vyznamenání za výborný obchod a velký zisk!
Hraj bodrého a štědrého šéfa!

Myšlenky:
• Kdybych měl deset takových, kteří se nebojí riskovat!
• Gratuluji, tady jsou prémie!
• Náš podnik potřebuje lidi, jako jste vy, kteří se nebojí.

4. Hlas v hlavě - manželka Odyssea, která naříká, kde vezmou peníze, když musí Odysseus hradit škody v práci.
Odysseus se musí rozhodnout, zda bude riskovat vyšší zisk za cenu vyššího rizika, že se obchod vůbec neuskuteční (tím, že pošle větší a pomalejší auto) nebo zvolí menší riziko s menším ziskem (rychlejší a menší auto, které určitě dorazí včas). Představuješ hlas Odysseovy manželky, která neví, kde vezme rodina peníze a ptá se na to Odyssea.
Nedávno totiž riskoval v práci a nyní musí platit velké peníze z vlastní kapsy za škodu za zmařený obchod.

Myšlenky:
• Kdybys poslal to rychlejší auto, tak se nic nestalo a nemuseli jsme mít dluhy.
• Kde teď vezmeme peníze?
• Proč jsi zase riskoval, když nemáš štěstí?

5. Hlas v hlavě - řidič malého auta vysvětlující, že více zboží nemůže naložit, protože mu dali malé auto
Odysseus se musí rozhodnout, zda bude riskovat vyšší zisk za cenu vyššího rizika, že se obchod vůbec neuskuteční (tím, že pošle větší a pomalejší auto) nebo zvolí menší riziko s menším ziskem (rychlejší a menší auto, které určitě dorazí včas). Představuješ řidiče malého automobilu, který vysvětluje, že více zboží nemůže naložit, protože mu dali jenom malé auto, do kterého se skoro nic nevejde.
Omlouvá se a říká, že on za to nemůže, že chtěl vzít velký náklaďák.

Myšlenky:
• Vím, že jsme chtěli více zboží, ale prostě už nemám místo.
• Dali mi malé auto.
• Nemůžu za to já, ale šéf. Obraťte se na něj.
• Já vím, že za zboží máte peníze, ale já už v kufru nic nemám.

6. Hlas v hlavě - kolega z práce pomlouvá Odyssea za jeho zády
Odysseus se musí rozhodnout, zda bude riskovat vyšší zisk za cenu vyššího rizika, že se obchod vůbec neuskuteční (s tím, že pošle větší a pomalejší auto) nebo zvolí menší riziko s menším ziskem (rychlejší a menší auto, které určitě dorazí včas). Představuješ kolegu Odyssea, který se baví s jiným kolegou za Odysseovými zády a říká, že on by v jeho případě skutečně tak neriskoval a raději poslal to rychlé auto. Risk není zisk.

Myšlenky:
• Riskovat se nevyplatí.
• Hm, pitomec Odysseus, teď má trable.
• Líný se dvakrát strhá a pomalé auto prostě nedojede nikam.
• Teď to zboží můžeme akorát nechat ve skladu, už ho nikdo nechce.

7. Hlas v hlavě - Odysseus kupuje manželce televizi jako překvapení
Odysseus se musí rozhodnout, zda bude riskovat vyšší zisk za cenu vyššího rizika, že se obchod vůbec neuskuteční (tím, že pošle větší a pomalejší auto) nebo zvolí menší riziko s menším ziskem (rychlejší a menší auto, které určitě dorazí včas). Představuješ představu Odyssea, kupujícího manželce novou drahou televizi jako překvapení. Dostal totiž přidáno k výplatě za dobře provedený obchod.

Myšlenky:
• Riskovat se vyplatí!
• Můžu ženu překvapit novou televizí!
• Ještě že jsem poslal to pomalejší auto!

8. Hlas v hlavě - kamarád v hospodě, který Odyssea utěšuje, že to příště vyjde
Odysseus se musí rozhodnout, zda bude riskovat vyšší zisk za cenu vyššího rizika, že se obchod vůbec neuskuteční (tím, že pošle větší a pomalejší auto) nebo zvolí menší riziko s menším ziskem (rychlejší a menší auto, které určitě dorazí včas). Představuješ Odysseova kamaráda, který utěšuje hlavního hrdinu u piva.
Nabízí mu, že mu koupí další pití a ať si ze ztráty peněz v práci nic nedělá.

Myšlenky:
• Příště to vyjde, buď optimista.
• Risk je někdy zisk!
• Stejně si myslím, že jsi borec, že jsi riskoval a poslal pomalejší auto!

9. Hlas v hlavě - skladník přemítající nad neprodaným nákladem
Odysseus se musí rozhodnout, zda bude riskovat vyšší zisk za cenu vyššího rizika, že se obchod vůbec neuskuteční (tím, že pošle větší a pomalejší auto) nebo zvolí menší riziko s menším ziskem (rychlejší a menší auto, které určitě dorazí včas). Představuješ neutrální hlas skladníka, který přemítá co s nákladem, který se nevešel do malého auta a teď ve firmě vadí.

Myšlenky:
• Kam ty krámy teď dám, nikdo je nechce
• Kdyby se to všechno odvezlo, tak to zboží nemuselo přijít vniveč.

Konec scénky č. 5
Správným rozhodnutím je v tuto chvíli riskovat. Pokud se Odysseus rozhodne zariskovat. Na konci hry se zjistí, že firma nakonec vše prodala.
V každém případě však skutečnost, že z firmy Odyssea odjela všechna auta, použijeme k vysvětlení scénky č. 7. Protože ve firmě už nejsou další auta.
A Odysseus musí jet domů na kole.

SCÉNA Č. 6
Odysseus se rozhoduje, zda koupí dceři novou cyklistickou helmu, nebo MP3 přehrávač
Dcera má brzy narozeniny a ty se rozhoduješ, jaký dárek jí koupíš. Víš, že nechce nosit helmu na kolo, protože ji má už několik let a za tu dobu už vyrostla a o staré helmě teď tvrdí, že je pro děti. Možná bys jí mohl koupit helmu novou s lepším designem, kterou by se nestyděla nosit. Na druhou stranu ona sama pořád říká, že by chtěla MP3 přehrávač, protože je ve třídě jediná kdo ho nemá a ty chápeš, jak je pro děti důležité zapadnout do kolektivu.
Rozhoduješ se mezi koupí helmy, nebo MP3 přehrávač.
  
1. Hlas v hlavě - Dcera
Ráda bys, aby ti táta Odysseus koupil MP3 přehrávač. Ráda posloucháš hudbu při dojíždění MHD i ve škole o přestávkách, tak tvoji spolužáci. Tvým úkolem je přesvědčit tatínka, že jej nutně potřebuješ, jinak si tě ostatní spolužáci budou dobírat.

Myšlenky:
• Kup mi novou MP trojku prosím.
• Všichni ve škole se mi smějou a nikdo se se mnou o přestávce nebaví, protože každý poslouchá nejnovější písničky.
• Jsem úplně nemožná. Připadám si jako socka.
• Je mi z toho hrozně smutno.

2. Hlas v hlavě - Manželka
Přesvědčuješ hlavního hrdinu, aby dceři koupil přilbu, protože bezpečnost je na prvním místě. Přehrávač by byl jen další hračka, ale helma je praktická a důležitá věc.
Tvým úkolem je přesvědčit Odyssea, aby koupil dceři helmu.

Myšlenky:
• Holka si pořád vymýšlí a neví coby.
• Beztak ji ta MP trojka hned omrzí a skončí v šuplíku jako všechny ostatní dárky. Helma je důležitější.
• Radši budu mít neoblíbenou dceru doma, než hvězdu třídy v nemocnici.

3. Hlas v hlavě - Spolužačka dcery
Dcerou hlavního hrdiny pohrdáš, protože nemá to co ostatní děti. Dobíráš si ji. Pokud by měla MP3 přehrávač jako ostatní spolužáci, mohli byste ji přibrat do party, ale to se určitě nestane, jestli dostane helmu.
Tvým úkolem je přesvědčit Odyssea, aby koupil dceři MP3 přehrávač.

Myšlenky:
• My bychom ji vzali do party, kdyby nebyla jak socka.
• S ostatníma holkama si měníme písničky, ale o čem se s ní máme bavit?
• Správnej rodič by to pochopil jak je důležitý bejt in.
• Vy jste už ale starý a nepamatujete si jaký je to bejt ve škole.

4. Hlas v hlavě - Kamarádka dcery
Chtěla bys s dcerou hlavního hrdiny zase jezdit na kole, ale ona nechce bez helmy vůbec jezdit. Sice spolu nechodíte do třídy a ona si přeje MP3 jako mají její spolužáci, ale kolo jí taky bavilo a nová helma by jí to mohla připomenout.
Tvým úkolem je přesvědčit Odyssea, aby koupil dceři helmu.

Myšlenky:
• Vždycky jsem se s ní ráda projížděla na kole, ale poslední dobou vůbec jezdit nechce.
• Pořád říká, že má starou helmu a stydí se s ní i přede mnou a to jsme jezdívali za město kde ani nikoho nepotkala a mně to nevadilo.
• Snad jí koupí novou helmu, ať spolu zase můžeme jezdit.

5. Hlas v hlavě - Řidič automobilu
Srazils děvče. Vážně se zranila. Nehodu jsi nezavinil a rozhodně nechceš mít na svědomí mladý život.
Víš, že kdyby měla helmu, tak by se vážně nezranila.
Tvým úkolem je přesvědčit Odyssea, aby koupil dceři helmu.

Myšlenky:
• Proč mi na kole vjela pod auto?
• Já to ve městě ubrzdím, nejezdím rychle, ale ona z toho kola stejně spadne a rozbije si hlavu.
• Moje chyba to nebyla. Ale, jak já s tím budu žít, že jsem zmrzačil mladýho člověka.
• Kdyby měla helmu tak by se tolik nestalo.

6. Hlas v hlavě - Dopravní policista
Nechápeš, proč rodiče nekoupí dítěti helmu, a viníš takové rodiče za zranění dětí. Máš zkušenosti s nehodami dětí na kole a víš, že s helmou by bylo nespočetně méně zranění. Je to bezpečnostní prvek za pár stokorun, ale zachrání dítě před vážným zraněním.
Tvým úkolem je přesvědčit Odyssea, aby koupil dceři helmu.

Myšlenky:
• Nechápu, co je to za rodiče, kteří nekoupí dítěti helmu.
• A co, že ji měla a nechtěla nosit?!
• Měl jste ji donutit, nebo jí koupit takovou jakou by nosila.
• Teď je v nemocnici a bůh ví, jak to s ní dopadne.

7. Hlas v hlavě – Prodavač elektroniky
Prodáváš značkovou elektroniku a to včetně MP3 přehrávačů. Víš, že v dnešní době má skoro každé dítě MP3 přehrávač a také, že nejsou drahé. Vidíš tu radost v dětských očích, když dítěti rodič pořídí nový přehrávač. Také máš dceru a ta tvoje byla hrozně ráda, když jsi jí jeden dal. Přehrávač je lepší než helma.
Tvým úkolem je přesvědčit Odyssea, aby koupil přehrávač.

Myšlenky:
• Přehrávače jsou dnes nutností pro děti, já sám jsem ho dceři také dal.
• Každý den vidím stovky dětí, které touží po MP3 přehrávačích, ale žádné po helmě na kolo.
• MP3 přehrávač využije každý den od jara do zimy a kromě krácení času se bude i kulturně vzdělávat. Dokáže tohle helma?
• Přehrávače jsou dnes levnější než helmy a na rozdíl od helmy si ho od dcery můžete také půjčit.

8. Hlas v hlavě – Starší sourozenec dcery
Mladší sestra si od tebe pořád chce půjčovat tvůj MP3 přehrávač. Co je ti po tom, že ho u ní ve třídě všichni mají. To je její problém. Tenhle je tvůj, a když ho chce tak ať si o něj řekne rodičům.
Tvým úkolem je přesvědčit Odyssea, aby sestře koupil přehrávač, protože pak přestane škemrat o tvůj.

Myšlenky:
• Co je mi po tom, že nemá vlastní. Tak jí ho kupte, ať mě neotravuje.
• Sám pak nemám co poslouchat a to hlavně když si ho vezme bez dovolení.
• A co když mi ho rozbije? Sama na nový nemá. To mi pak koupíte novej?
• Když jí koupíte přehrávač místo helmy, tak od ní všichni budeme mít pokoj. U vás přestane škemrat a mě ho přestane brát.
• Vždyť to ani moc nestojí a na kole stejně skoro nejezdí.

9. Hlas v hlavě – Rodič zraněného dítěte
Věděl jsi, že helma je na kolo je důležitá a dítě by bez ní nikdy nemělo vyjet. Syn ji ale nechtěl nosit, protože se v ní cítil hloupě. Zželelo se ti ho a nechtěl jsi ho nutit. Co se mu může za domem stát, říkal sis. On ale spadl z kola přímo na asfalt a teď leží V nemocnici s otřesem mozku. Svaluješ vinu na sebe a cítíš, že jsi ho měl donutit jezdit s helmou.
Tvým úkolem je přesvědčit Odyssea, aby koupil dceři helmu na kolo.

Myšlenky:
• Neměl jsem kluka poslouchat, když říkal, že ji nosit nechce.
• Helma je to nejdůležitější a já se nepostaral, aby ji měl.
• Je to moje chyba, že jsem nedohlédl na to, aby měl helmu na hlavě.
• Moc ho rozmazluju a málo vychovávám a teď kvůli mně leží v nemocnici.

Konec scénky č. 6
Po rozhodnutí, zda dceři Odysseus koupí helmu nebo mp3 přehrávač, animátor oznámí reakci dcery, které Odysseus po skončení scénky telefonuje.
Pokud se ve scéně č. 2 rozhodl Odysseus dceru potrestat, jakýkoliv dárek bude odmítnutý a dcera se nebude chtít s tátou bavit. V případě, že se Odysseus rozhodl dceru chlácholit a podporovat, tak bude jakýkoliv dárek přijat s radostí.
Scéna č. 6 končí oznámením animátora, že Odysseus odjíždí domů.


SCÉNA Č. 7
Odysseus poslal z firmy auto pro zboží, ale to je stále ještě pryč. Odysseův šéf si nutně musel vzít jiné auto na další služební cestu a Odysseovi teď nezbývá nic jiného, než jet domů na kole.
Následující informace jsou pro celou skupinu, ale týkají se Odyssea, proto jsou podány v první osobě.
Rozhoduješ se, jestli zvolíš cestu přes park, kudy vede relativně bezpečná cyklostezka, ale park je opuštěný a temný a přepadení cyklistů tu nejsou výjimečná. Nebo může jet po hlavní silnici, kde je v několika pruzích velké množství kličkujících aut a také několik nebezpečných křižovatek.

1. Hlas v hlavě - Zloděj
Snaží se přesvědčit hrdinu, aby jel přes park a nechal se okrást. Pokud Odysseus pojde po silnici, vyhne se ti a ty nebude mít šanci ho oloupit. Pokud ho však zlákáš do parku, budeš mít alespoň šanci.
Tvým úkolem je přesvědčit hlavního hrdinu, aby jel parkem a ubezpečit ho, že se mu nic nestane, když ti dá všechno co u sebe má.

Myšlenky:
• Jen pojeď přes park, určitě máš moc pěknej novej telefon a naditou peněženku.
• Slibuju, že na tebe nevytáhnu kudlu, když se nebudeš chtít prát.

2. Hlas v hlavě - Žena v parku
Chceš přesvědčit hlavního hrdinu, aby tě doprovodil, protože ve dvou vám nehrozí takové nebezpečí. Pokud bys šla sama, možný zloděj by si na tebe spíše sám troufl. V doprovodu Odyssea byste oba měli větší šanci, že se lupič zalekne, nebo se mu alespoň ubráníte.
Tvým úkolem je přesvědčit hlavního hrdinu, aby se vydal přes park a poskytl ti doprovod.

Myšlenky:
• Když pojedete parkem tak si na mě nikdo netroufne, protože se vás bude bát.
• Pokud budeme dva, budete to bezpečnější.
• Bez vás mě přepadnou a ublíží mi.

3. Hlas v hlavě - Řidič na křižovatce
Víš jak je cyklista na frekventované silnici nebezpečný a nechceš, aby ti nějaký vjel do cesty, a ty jsi ho zranil. Tvým úkolem je přesvědčit Odyssea aby jel na kole po cestě vyhrazené pro cyklisty a zbytečně neriskoval na frekventované silnici.

Myšlenky:
• Jak vás člověče, napadlo, jet na kole po takhle frekventovaný silnici.
• I když vás uvidím včas, tak nejspíš nestihnu zastavit a srazím vás, nebo strhnu řízení, ale pak buď srazím někoho na chodníku, nebo vrazím do svodidel.
• Proč jste prostě nemohl jet jinudy, cest je tu plno.

4. Hlas v hlavě - Vyšetřovatel
Vyšetřuješ přepadení a nabádáš lidi, aby se nevystavovali riziku na nebezpečných místech. Víš dobře, jak si lidé vlastní lehkovážností zbytečně vystavují riziku stát se obětí trestné činnosti. Tvůj úkol je přesvědčit Odyssea, aby nechodil do míst, kde ví, že mu hrozí nebezpečí.

Myšlenky:
• Každou chvíli tu někoho přepadnou a stejně sem lidi chodí sami.
• Už by tady mohli udělat lepší osvětlení a trochu vykácet křoví.
• Já se těch grázlů nezastávám, ale každý by si měl zvážit, jestli se vystaví riziku přepadení zbytečně.

5. Hlas v hlavě - Manželka
Snažíš se uklidnit hrdinu, že nemusí spěchat a má si vybrat bezpečnou cestu. Je pro tebe důležitější, aby se Odysseus dostal do cíle v bezpečí, a na drobném zdržení ti nesejde.
Tvým úkolem je ubezpečit hrdinu, že nemusí volit nejrychlejší cestu, ale spíše tu bezpečnější.

Myšlenky:
• Nemusíš spěchat, hlavně se domů dostaň v pořádku.
• Doma je vše hotové, děcka mají napsané úlohy.
• Už přijeď, ať vím, že jsi v pořádku.

6. Hlas v hlavě - Kamarád
Nabádá hlavního hrdinu, aby se nebál přepadení, protože je chlap a přeci se ubrání. Útěk před nebezpečím je pro tebe zbabělost. Podle tebe by se správný chlap měl umět nebezpečí postavit a ne před ní utíkat.
Tvůj úkol je přesvědčit hrdinu, aby se nevyhýbal riziku přepadení.

Myšlenky:
• Nebuď srab, a kdyby si na tebe někdo něco zkusil, tak mu jednu ubalíš.
• Přece nepojedeš oklikou. Přes park je to o hodně kratší cesta.
• Máš přece u se pepřák, nebo ne?

7. Hlas v hlavě – Přepadený
Už jednou jsi byl v minulosti přepaden v tom samém parku. Taky jsi zvolil opuštěnou cestu parkem, ale přepadli tě a okradli.
Nabádáš Odyssea, aby neriskoval cestou přes park.
Tvým úkolem je přesvědčit Odyssea, aby nechodil přes park.

Myšlenky:
• Taky jsem si myslel, že mě se to stát nemůže, že se ubráním.
• Místo toho aby mě jen okradli mě i zmlátili a kromě ukradené peněženky jsem skončil v nemocnici.
• Už přes opuštěná místa nikdy nepůjdu, i když bych si měl zajít.

8. Hlas v hlavě - Sražený autem
Už jsi byl dříve v minulosti sražen autem na frekventované silnici a víš, že tam chodci a cyklisté nepatří, protože množství aut a komplikované křižovatky pro ně představují velké nebezpečí.
Tvým úkolem je Odyssea přesvědčit, že silnice je nebezpečná a proto by měl zvolit cestu určenou pro jeho dopravní prostředek.

Myšlenky:
• Myslel jsem si, že to stihnu, že jsem dost rychlý a že se mi ostatní vyhnou.
• Je ochránila karosérie, ale já byl sám proti tunám kovu.

9. Hlas v hlavě - Dcera
Máš strach o tatínka, že mu někdo zlý ublíží. Sama se bojíš cizích lidí a nechceš, aby se vystavoval riziku, že se mu něco stane.
Tvým úkolem je Odyssea přesvědčit, aby nejezdil přes park, kde ho někdo zlý může přepadnout.

Myšlenky:
• Bojím se o tebe, lidi jsou zlí a někdo ti ublíží.
• Budou tě chtít okrást.
• Nám ve škole říkali, ať sami do parku nechodíme.

Konec scény č. 7
Podle Odysseova rozhodnutí se následující scéna odehraje podle scénáře 8a nebo 8b. Animátor vybere příslušnou scénku. Pokud se Odysseus rozhodne pro cestu parkem, odehraje se scéna 8a. Pokud se rozhodne pro cestu po silnici, odehraje se scéna 8b.

VARIANTA - SCÉNA Č. 8 A)
Odysseus jede parkem a potká zloděje. Rozhoduje se, jestli mu dá své cennosti, nebo se mu pokusí ujet. Pokud se rozhodne mu vydat cennosti jako peněženka a mobil přijde o značnou sumu peněz, všechny doklady a drahý telefon. Na druhou stranu, pokud se pokusí ujet, riskuje, že mu lupič ublíží.

1. Hlas v hlavě - Zloděj
Chceš ho přesvědčit, aby ti vše vydal, a pak mu neublížíš. Na druhou stranu, pokud by se bránil, nebo chtěl utéct, tak bys ses mu určitě pokusil ublížit.
Tvým úkolem je Odyssea přesvědčit, aby ti vydal všechny své cennosti bez pokusů se bránit, nebo utéct. Jenom tak se mu nic nestane.

Myšlenky:
• Nic se ti nestane, ale nezahrávej si se mnou.
• Určitě si svého života vážíš víc, než peněženky.
• Určitě máš rodinu, které bys chyběl víc, než peníze co u sebe máš.

2. Hlas v hlavě - Manželka
Nechceš, aby se Odysseovi něco stalo. Peněženka za život nestojí. Chceš, aby se Odysseus vrátil v pořádku, a na cennostech ti nesejde.
Tvým úkolem je přesvědčit Odyssea, aby neriskoval a cennosti odevzdal.

Myšlenky:
• Prosím tě, dej mu všechno, co chce.
• Nechci, aby se ti něco stalo.
• Nehraj si na hrdinu a vrať se v pořádku domů.
• Když mu dáš peníze, pro mě zbabělec nebudeš.

3. Hlas v hlavě – Kamarád
Utéct bez boje by pro tebe byla zbabělost a chlap, co si neubrání před zlodějem peněženku, není chlap. Ty by ses určitě bránil a podle tebe by se měl Odysseus taky bránit.
Tvým úkolem, je přesvědčit Odyssea, aby lupiči za žádnou cenu cennosti nevydával.

Myšlenky:
• Já takového grázla potkat, tak mu jednu natáhnu.
• To by si teda někdo mohl zkusit!
• Jen srab by utekl.
• To se radši nechám zabít než bych se vzdal.

4. Hlas v hlavě - Oběť přepadení v parku
Už jsi byl taky jednou přepaden a víš, že je lepší se zbytečně nebránit, protože sám jsi byl při přepadení nejen okraden, ale i zraněn. Podle tebe žádné cennosti za zdraví nestojí a nejlepší obrana je lupiče neprovokovat.
Tvým úkolem je přesvědčit Odyssea, aby všechny cennosti odevzdal.

Myšlenky:
• Já jsem taky byl hrdina, a jak jsem dopad.
• Vážně mě zranili a řeknu vám, že to za to nestojí.
• Nejdřív jsem byl odvážný, ale jak já se v nemocnici bál, že už rodinu nikdy neuvidím.
• Zdraví za těch pár peněz nestojí.

5. Hlas v hlavě - Dcera
Máš strach, že tátovi ublíží a nechceš, aby se mu něco stalo. Raději bys aby se vrátil domů živý a zdraví a klidně bez cenností, ale hlavně v pořádku. Nechceš, aby se Odysseovi něco stalo, a i když vše vydá, tak pro tebe nebude zbabělec.
Tvým úkolem je Odyssea přesvědčit, aby vydal cennosti a neriskoval.

Myšlenky:
• Tatínku prosím tě, všechno mu dej a vrať se nám domů.
• K čemu nám bude, když si necháš ublížit.
• Já se za tebe stydět nebudu a ani nebudu chtít nic koupit, když ty peníze budou chybět.

6. Hlas v hlavě - Přepadený, který utekl
Víš, že zloděj pronásledovat nikoho nebude a tak se nikomu nic nestane, ani ho neokradou. Sám jsi už před lupičem utekl a podle tebe je to nejlepší řešení podobné situace a vydávání cenností je podle tebe zbytečná ztráta.
Tvým úkolem je přesvědčit Odyssea, aby utekl a nic nevydával.

Myšlenky:
• Prostě šlápni do pedálů a zmiz.
• Nic mu nedávej a zdrhej.
• On se za tebou po svých nepožene.

7. Hlas v hlavě - Prodavač, kde koupil Odysseus kolo
Trváš na tom, že kolo je rychlé a snadno se na něm ujede. Ty sám bys kolu svěřil život a zloději ujel.
Tvým úkolem je přesvědčit Odyssea, aby se pokusil na kole zloději ujet.

Myšlenky:
• Za tohle kolo bych dal hlavu na špalek.
• Trochu se do toho opřete a jste na druhém konci parku.
• Ničeho se nebojte.
• Nic se vám na něm nestane. To kolo je špička!

8. Hlas v hlavě - Policista
Doporučuješ se nebránit a neriskovat život. Víš, že většina pokusů bránit se ozbrojenému pachateli končí špatně a proto by lidé měli oželet peněženku a mobil aby se jim nic nestalo.
Tvým úkolem je přesvědčit Odyssea, aby neriskoval a lupiče neprovokoval tím, že no neposlechne.

Myšlenky:
• Pane, vážně vám za to ta peněženka stojí.
• Prostě mu ji dejte a myslete hlavně na zdraví.
• Pak nám řeknete, jak vypadal a my ho chytíme a peněženku Vám vrátíme.

9. Hlas v hlavě - Zloděj 2
Chceš, aby mu tu peněženku dal, protože ho stejně dohoníš, nebo si na něj počkáš příště zase. Sám jsi zloděj, který ví, že kořist nikdo jen tak pláchnout nenechá. Ať už Odyssea doženeš, nebo si na něj počíháš příště, nemá šanci se přepadení vyhnout. Tvým úkolem je Odyssea přesvědčit, aby vydal všechny cennosti.

Myšlenky:
• Jen mi ji dej. Neutečeš mi. Já jsem rychlejší, navíc jak můžeš vědět, že o kus dál nemám parťáka, co si tě stejně podá a bude to jen horší.
• Stojí mi to za to riziko. Prachy už žádný nemám.
• Jen mi dej, co chci a půjdeš si v klidu po svých.

VARIANTA - SCÉNA Č. 8 B)
Odysseus jede po frekventované silnici a stane se svědkem nehody. Stal se svědkem srážky osobního auta a chodce a rozhoduje, se jestli zastaví a pomůže s řešením nehody, nebo bude pokračovat v cestě.

1. Hlas v hlavě - Řidič auta
Chceš, aby ti hrdina dosvědčil, že to nebyla tvoje chyba, chodec ti vběhl do cesty. Myslíš, si že Odysseus vše vyděl a může ti dosvědčit, že jsi nehodu nezavinil.
Tvůj úkol je přesvědčit Odyssea, aby zastavil a pomohl s řešením nehody.

Myšlenky:
• Počkejte, nikam nejezděte, vždyť jste to celé viděl a mohl byste mi dosvědčit, že mi tam vběhl.
• Nebyla to má chyba, ale když to polici nikdo nepotvrdí, tak mi nebudou věřit. Vždyť já jezdím opatrně a nikdy bych nikomu neublížil.
• Přece se nebudete jen tak dívat a snad mi pomůžete.

2. Hlas v hlavě - Sražený chodec
Jsi zraněný a bojíš se o své zdraví. Chceš, aby ti hlavní hrdina pomohl a zavolal sanitku. Tvým úkolem je přesvědčit Odyssea, aby zatavil a alespoň ti zavolal sanitku nebo tě ošetřil.

Myšlenky:
• Pomozte mi prosím.
• Přeci mě tu nenecháte jen tak ležet, když vidíte, co se stalo.
• Přeci můžete alespoň na chvíli zastavit a alespoň zavolat sanitku.
• Co kdyby se něco stalo vám, to byste mě tu jen tak nechal?

3. Hlas v hlavě - ignorant
Každý by se měl starat sám o sebe, a když hrdina spěchá, tak ať se o nehodu nestará. Však on pomůže někdo jiný. Ty sám si nemyslíš, že někdo má zodpovědnost za druhé a proto bys nikomu nepomáhal, pokud bys z toho něco neměl.
Tvým úkolem je přesvědčit Odyssea, aby nezastavoval a sledoval svůj vlastní cíl a nenechal se zdržovat problémy ostatních.

Myšlenky:
• Podívej, co je kolem lidí.
• Někdo to určitě taky viděl a pomůže jim.
• Ty přece spěcháš a oni mají čas.
• Určitě by to pochopily.
• Nehoda už se, stala a ty už jí nezabráníš, tak co se s tím zdržovat.

4. Hlas v hlavě - řidič na silnici
Vadí ti, jak se každý motá kolem, a všichni se zdržují a brzdí provoz. Myslíš, si že jeden člověk na zavolání sanitky a policie stačí a ostatní jsou jen zvědaví čumilové, kteří zbytečně brzdí dopravu.
Tvým úkolem je přesvědčit Odyssea, aby nezdržoval a pokračoval v cestě.

Myšlenky:
• Další čumil je to poslední, co je potřeba.
• Jsi snad doktor nebo dopravák? Ne? Tak co bys tam dělal.
• Jen další čumil co bude brzdit provoz a ještě tě tam pak taky někdo srazí.
• To je to poslední co potřebuju.

5. Hlas v hlavě - další svědek
Jsi další svědek a jdeš si po svém, protože jim určitě někdo jiný pomůže. Možná se bojíš a možné je ti to jedno, ale každopádně je tam podle tebe dost lidí, kteří mohou pomoct a proto ty můžeš nerušeně pokračovat. Však on se o to někdo jiný postará. Tvým úkolem je přesvědčit Odyssea, aby pokračoval dál, protože situaci někdo jiný vyřeší za něj.

Myšlenky:
• Já se na to vykašlu, je tady plno jiných lidí.
• Půjdu si dál po svém.
• Teď si řeknu, že se zdržím chvilku a za dvě hodiny ještě pořád budu vypovídat na policii, anebo mě ještě někdo zažaluje, že jsem špatně poskytl první pomoc. To tak, nic mi potom není a půjdu si dál po svých.

6. Hlas v hlavě - dopravní policista
Potřeboval bys očitého svědka, který ti mu řekl, co se stalo. Žádný svědek tu nezůstal, a protože každý zúčastněný říká něco jiného, potřeboval bys Odyssea, aby ti pověděl, co se vlastně stalo.
Tvým úkolem je přesvědčit Odyssea, aby se zastavil a pomohl s následky nehody.

Myšlenky:
• Každý teď tvrdí něco jiného, a protože všichni co to viděli, se rozutekli tak se nikdy nedozvíme, jak to bylo.
• Proč jste nezastavil? To jste se bál nebo se vám jen nechtělo?
• Sepsali bychom to za deset minut. Deset minut za trochu zodpovědnosti. To je dneska pro vás tak strašně moc?
• Deset minut za pomoc druhému není velká cena.

7. Hlas v hlavě - Právník sraženého chodce
Nechceš, aby chodec byl obviněn, že to byla jeho chyba. Hodilo by se ti, kdyby Odysseus pokračoval a nikomu nic nedosvědčoval. Pak by bylo snazší svalit vinu na řidiče nebo nechat celou situaci vyšumět.
Tvůj úkol je přesvědčit Odyssea, aby pokračoval v cestě a nezastavoval se.

Myšlenky:
• Nic moc se mu nestalo, ale stejně je to chyba řidiče, že jel rychle a nedával pozor.
• On jen chtěl rychle přeběhnout silnici a měl smůlu.
• Řidič je pojištěný a chodec byl už dost potrestán zraněním.
• Nikomu nic neříkejte, co jste viděli.
• Ještě byste se tady kvůli tomu zbytečně zdržovat a beztak máte něco lepšího na práci.

8. Hlas v hlavě - Zdravotník
Vadí ti, že jsou lidé lhostejní a přitom je to něco naprosto normálního zastavit se a pomoct druhému. Pro tebe je to sice profese a poslání, ale je i věcí slušnosti snažit se pomoct v rámci svých schopností, i kdyby to bylo jen zavolání na 112. Tvým úkolem, je Odyssea přesvědčit, aby zastavil a poskytl první pomoc, nebo alespoň zavolal záchranku.

Myšlenky:
• I když neumíte poskytnout první pomoc, tak alespoň zavolat sanitku zvládne každý.
• Vždyť je to nejen nelidské ale i trestné nepomoct člověku v nouzi.
• Jak můžete vědět, že nemá vnitřní zranění?
• Copak vám to udělá alespoň zastavit, zeptat se a zavolat záchranku.
• Vždyť vás to nic nestojí.

9. Hlas v hlavě - Cynický ignorant
Vysmíváš se lidem, co se zdržují s ostatními a jsi pyšný na svoje sobectví, které ti poskytuje výhodu v životě. Každý by měl myslet hlavně na sebe a svoje potřeby a nezdržovat se s ostatními.
Tvým úkolem je přesvědčit Odyssea, aby se na celou nehodu vykašlal, protože z toho nekouká žádný prospěch.

Myšlenky:
• Já bych se na to vykašlal.
• Ať se stará každý sám o sebe.
• Když jsou tak hloupý tak by si to měli vyřešit sami.
• Mně taky nikdo nepomohl a já bych tady za hlupáka nebyl.
• Co z toho budu mít?
• Jen se zdržím a ještě si přidělám starosti.
• Každý by se měl starat sám o sebe a ne nikoho otravovat.

Konec scény 8a
Ač má Odysseus možnost volby, lupič je v každém případě rychlejší a zákeřný. Pokud se Odysseus pokusí ujet, animátor oznámí, že za zatáčkou nezvládne řízení a narazí do stromu. Odysseus se probouzí až po chvíli (konec 3 a 4) a je obrán o peněženku. Pokud se rozhodne peněženku vydat je následně omráčen lupičem. Následuje výběr ukončení příběhu.

Konec scénky 8b
Odysseus se rozhoduje, zda u nehody zastaví nebo nezastaví. V každém případě se však stane další nehoda, ve které je Odysseus v roli oběti.
Je vybrán jeden z konců I nebo II.

UKONČENÍ PŘÍBĚHU
KONEC I
Odysseus pokračoval ve své cestě, když tu z ničeho nic se do křižovatky vřítil rychle jedoucí nákladní vůz. Odysseus si protijedoucího vozu všiml v poslední chvíli. Rychle strhl řízení směrem z vozovky. Na poslední chvíli se vyhnul srážce. V plné rychlosti však vrazil do osobního vozu zaparkovaného u krajnice. Dříve než si uvědomil, co se vlastně stalo, ležel na zemi vedle zničeného kola v hromadě rozsypaného skla. Cítil příšernou bolest v ruce a chuť krve v ústech. Odplivl si a podíval se na svou ruku. Byla divně zkroucená. Zkusil pohnout nohama a ty se i přes silnou bolest pohnuly. Úlevu, že není ochrnutý, vzápětí vystřídal nepříjemný pocit krve stékající do očí. Zalapal po dechu a zatočila se mu hlava. Krvácel a cítil, že bolest se vzdaluje a s ní i vědomí. Hlava se motala a okolí se ztrácelo v mlžném oparu.
Když už se mu svět sléval do tmy, někdo s ním zatřásl a Odysseus uslyšel mužský hlas. Neznámý se ho ptal, co se stalo. Odysseovi to připadalo, jako nejhloupější otázka jakou kdy slyšel. „Spadl jsem z kola“ namáhavě odpověděl. Neznámý ho střídavě zasypával přívalem otázek, a do toho mumlal cosi o otřesu mozku, krvácení a zlomené ruce do mobilního telefonu. V tom se Odysseovi svět opět rozjasnil a on v neznámém poznal cyklistu, kterému dříve pomohl. Cyklista se ho snažil ošetřit a slyšel, jak mu volá sanitku.
Odysseus se na něj usmál a chtěl ho přátelsky pozdravit. Cyklista ho zjevně poznal a řekl mu, že je rád, že mu může dobrý skutek oplatit.

UKONČENÍ PŘÍBĚHU
KONEC II
Odysseus pokračoval ve své cestě, když tu z ničeho nic se do křižovatky vřítil rychle jedoucí nákladní vůz. Odysseus si protijedoucího vozu všiml v poslední chvíli. Rychle strhl řízení směrem z vozovky. Na poslední chvíli se vyhnul srážce. V plné rychlosti však vrazil do osobního vozu zaparkovaného u krajnice. Dříve než si uvědomil, co se vlastně stalo, ležel na zemi vedle zničeného kola v hromadě rozsypaného skla. Cítil příšernou bolest v ruce a chuť krve v ústech. Odplivl si a podíval se na svou ruku. Byla divně zkroucená. Zkusil pohnout nohama a ty se i přes silnou bolest pohnuly. Úlevu, že není ochrnutý, vzápětí vystřídal nepříjemný pocit krve stékající do očí. Zalapal po dechu a zatočila se mu hlava. Krvácel a cítil, že bolest se vzdaluje a s ní i vědomí. Hlava se motala a okolí se ztrácelo v mlžném oparu.
Když už se mu svět sléval do tmy, někdo s ním zatřásl a Odysseus uslyšel mužský hlas. Neznámý se ho ptal, co se stalo. Odysseovi to připadalo, jako nejhloupější otázka jakou kdy slyšel. „Spadl jsem z kola“ namáhavě odpověděl. Neznámý ho střídavě zasypával přívalem otázek, a do toho mumlal cosi o otřesu mozku, krvácení a zlomené ruce do mobilního telefonu. V tom se Odysseovi svět opět rozjasnil a on v neznámém poznal cyklistu, kterému dříve pomohl. Cyklista se ho snažil ošetřit a slyšel, jak mu volá sanitku.
Odysseus se zastyděl a odvrátil zrak. Zdálo se mu, že ho cyklista poznal. S velkou bolestí cyklistovi děkoval za jeho pomoc a do příjezdu sanitky na něj téměř nepromluvil. Styděl se.
Rány na těle se po čase zahojili.
Ale Odysseus se navždy styděl za to, že cyklistovi nepomohl, když to potřeboval.