ÚVOD
Vyšetřování nehody cyklisty je interaktivní vzdělávací hra v rolích. Je určena pro žáky sedmých ročníků základní školy. Hráči se vžijí do rolí týmu lidí vyšetřujících dopravní nehodu. Jedná se o skupinu svědků, odborníků a vyšetřovatelů, kteří se musí shodnout na jednotné verzi případu. K dispozici mají řadu materiálů, které musí správně kombinovat, aby byl složen celkový obraz nehody. Do hry také vstupují postavy jednotlivých hráčů (jejich skryté motivy), které mají různé důvody některé důkazy skrývat nebo jinak interpretovat.
Hra si klade za cíl rozvíjet způsob myšlení hráčů nad dopravní situací jako komplexním systémem vztahů jednotlivých účastníků a podmínek. Hráč poznává jednotlivé vztahy mezi účastníky silničního provozu a chápe odpovědnost za bezpečné chování. Prohlubuje si své znalosti o krizových situacích spojených s jízdou na kole a dokáže navrhovat jejich řešení.
Délka trvání hry je s úvodním a závěrečným workshopem asi 90 minut. Počet účastníků je 7 (s tolerancí 2 hráčů). Hra je určena pro školní třídu, která hraje ve skupinkách. V každé skupince se nachází postava tajného agenta - tedy moderátora, který hráče usměrňuje, ale do hry samotné příliš nezasahuje. Moderátorem může být animátor programu, učitel nebo některý z žáků. Ke hře nejsou potřeba žádné speciální rekvizity, mimo vytištěných materiálů. Nároky na herní prostor jsou minimální, je zapotřebí klidnější prostředí (jedná se o konverzační hru) se stoly a židlemi. Pro jednu skupinu hráčů je vhodný kulatý stůl nebo školní lavice, u které hráči sedí dokola. Je zapotřebí zajistit dostatek psacích potřeb pro každou skupinu, vhodný je obyčejný velký balicí papír (na kreslení mapy).

POPIS OBSAHU HRY
Úvodní fáze
Hráči (školní třída) se rozdělí do skupin. Optimální počet hráčů v jedné skupině je 7, ale je možné utvořit skupinky po 6 nebo 8 lidech. Jeden člověk ze skupiny vždy představuje tajného agenta, který hru podle určitých pravidel usměrňuje.
Výběr rolí a důkazů
Účastníci si vylosují role, které budou ve scénkách představovat. V každé skupince jsou role podobné, podobně jako důkazy, se kterými hráči pracují. Skupinky však mohou dospět k odlišným názorům na to, kdo nehodu zavinil.

Příprava na hru
Každý hráč dostane prostor pro nastudování své postavy. Popis obsahuje obecné informace o postavě (koho hráč hraje, jak je do případu zapojen, jaké má skryté cíle ve skupině atd.) a sadu důkazů, které musí během hry použít. Následuje krátký workshop zaměřený na hraní role.

Diskusní část
Hráči se vžijí do rolí vyšetřovatelů, svědků a expertů, kteří dohromady musí pro soudce vypracovat závěrečnou zprávu o dopravní nehodě. Každý během hry může použít určitý počet důkazů, přesvědčit ostatní o důležitosti svých důkazů a dospět k jednotnému závěru.

Uzavření "vyšetřování"
Hráči po skupinkách prezentují ostatním závěr, ke kterému dospěli. Je možné, že různé skupiny vyřeší případ jinak, protože zohlední jiné důkazy.

Závěrečný workshop
V závěrečném workshopu se moderátor (učitel) soustředí na prohloubení těch informací o vztazích mezi účastníky dopravního provozu, které si účastníci v průběhu hry prohlubovali. Dále účastníci popisují vlastní zkušenosti s riziky při jízdě na kole, v různých dopravních situacích a s dopravními nehodami.

POPIS PROSTŘEDÍ
Herní prostor
Ideálním prostorem je klidnější prostředí, kde mohou skupinky hráčů sedět a diskutovat. Je možné hru hrát ve školní třídě nebo na koberci. V úvodním workshopu je dobré diskutovat se všemi účastníky v kruhu. Žádné další nároky na herní prostor tato hra nemá.

Rekvizity
Jedinými rekvizitami potřebnými ke hraní jsou vytištěné popisy postav pro každého hráče. Pro každou herní skupinu soubor informací a důkazů ve formě obrázků a textů. Každá skupinka bude k práci potřebovat psací potřeby na poznámky a větší kus čistého papíru na kreslení mapy (vhodný je balicí papír). Hráč - tajný agent v každé herní skupině hlídá čas. Musí mít k dispozici hodinky nebo mobil.

ÚVOD DO HRY A POSTAVY
Vysvětlení pravidel
Hra je o vyšetřování dopravní nehody. Žáci se vžijí do rolí lidí, kteří vyšetřují dopravní nehodu cyklisty. Tito lidé tvoří tým, který se musí rozhodnout, kdo za nehodu může. Každý z účastníků má svoji nezastupitelnou roli: vyšetřovatel, svědek, policista, lékař a další. Ve hře řada důkazů: některé správné, protichůdné, jiné zmatečné, ale pokud hráči dobře spolupracují, tak na viníka nehody odhalí. Správné řešení existuje. Hráči hrají různé postavy, které nemusí mít vždycky v úmyslu nehodu vyřešit podle pravdy. Je nutné si dávat pozor, co jednotlivé postavy hrají a co říkají. Jeden z hráčů představuje roli agenta tajné služby, který vyšetřování nařídil. Ten nebude do diskuze přímo zasahovat, ale pozorně sleduje všechny důkazy a hlídá čas. Má vlastní informace, které může v pravý čas použít, pokud bude chtít. Právě on nakonec může rozhodnout o tom, kdo nehodu zavinil. Hráči se ho snaží přesvědčit a vysvětlit mu všechny důkazy a jejich souvislosti, na které v týmu postupně objevují.

Výběr rolí
Celkem je k dispozici 8 rolí. V případě skupinek po 7 nebo 6 hráčích se role vypustí, ale důkazy musí mít hráči k dispozici. Vybraní hráči dostanou více důkazů. Každá postava má informace, které do hry přinášejí díl skládačky o tom, jak dopravní nehoda proběhla. Jsou shrnuty následujícím seznamu. Postavy postupně přinášejí informace do hry. Nikdo neříká vše, co zná, v prvním kole. Nechává si informace jako překvapení pro další hráče.

Role
Tajný agent - nezasahuje do hry, ale v případě nerozhodnosti skupiny musí dát závěrečné slovo. Cílem hráčů je přesvědčit agenta o správné verzi nehody. Agent může klást doplňující otázky, nesouhlasit nebo naopak podpořit některý úhel pohledu. V případě, že se pro to rozhodne, může „odtajnit“ některé informace, které má v rámci hry k dispozici pouze on.
Policejní vyšetřovatel/ka - člen/ka vyšetřovacího týmu. Má k dispozici několik svědeckých výpovědí, zprávu od dopravních policistů těsně po nehodě. Je neutrální, této postavě se jedná o vyřešení případu.
Městský policista/policistka - zná osobně účastníky nehody, ale nemá názor na to, kdo by mohl být viníkem. Má k dispozici záběry z kamer a několik výpovědí.
Svědek - spolujezdec - je přizván, protože část nehody viděl na vlastní oči, jako spolujezdec. Dokonce pořídil fotografii, ale ta bohužel nezachycuje celou scénu. Má motivaci upozorňovat spíše na vinu samotného cyklisty než ostatních řidičů, protože se jedná o jeho sousedy, zatímco cyklistu nezná.
Lékař/ka - zná detaily cyklistova zranění, má informace, které z těchto zranění vyplývají, zná zdravotní stav ostatních účastníků nehody. Je vnitřně přesvědčený, že cyklista bez helmy si za svá zranění může sám a bude se to snažit prosazovat ve skupině.
Kamarád cyklisty - má trochu odlišný pohled než první očitý svědek. K dispozici bude mít několik důležitých detailů. Viděl širší kontext události a bude prosazovat vinu automobilisty, protože zná osobně cyklistu. Kamarád, od kterého cyklista odjíždí.
Novinář/ka - píše o nehodě článek a má řadu výpovědí sousedů, obrázků a jiných důkazů, které s nehodou mohou, ale nemusí souviset. Je nestranný / á. Této postavě jde o vytvoření nějaké senzace, takže se nebude bát události trochu více přikrášlovat.
Policejní technik - zná technický stav obou vozidel, je nestranný.

CO SE VE SKUTEČNOSTI STALO?
Příběh nehody je jednoduchý, komplikovaným ho dělá značná roztříštěnost informací a nadbytek nepodstatných detailů, se kterými se musí hráči v rolích vyšetřovatelů vypořádat. Agent pracující pro tajné služby vyšetřuje nehodu, do které jsou zapleteni dva důležití lidí - informace o jejich důležitosti má pouze agent sám a během hry nejsou důležité. Pokud bude mít hráč agenta pocit, že se hra neposunuje dopředu, může odtajnit některou z informací. Následující informace se hráči dozvědí po složení všech střípků příběhu.
 •  Automobil, který řídil velvyslanec, srazil mladého muže na kole při průjezdu křižovatkou.
 •  Automobil velvyslance následně havaroval, když se snažil strhnout řízení.
 •  Cyklista pracuje pro tajnou službu jako IT odborník - proto je případ řešen nestandardně. Stejně tak fakt, že se jedná o velvyslance, ztěžuje vyšetřování.
 •  Nehodu zavinili oba účastníci. Řidič jel příliš rychle. Cyklista nedal přednost na křižovatce.
 •  Vliv mělo i počasí (silnice byla vlhká) a nepřehledný úsek silnice se zatáčkou.
 •  Oběti nehody jsou živí, nicméně se nacházejí v nemocnici a není možné je v tuto chvíli vyslechnout.

POSTAVA: KAMARÁD CYKLISTY
Jsi kamarád cyklisty, jehož nehoda se vyšetřuje. Pozvali si tě jako svědka k vyšetřování, protože jsi poslední kdo s cyklistou mluvil a viděl ho před nehodou. Ty sám jsi obyčejný občan, takže jsi za vyšetřovateli přišel hned, jak si tě zavolali.
Jak postavu hrát?
Chceš vědět, co se stalo s tvým kamarádem a proto chceš s vyšetřovateli spolupracovat. O nehodě samotné, ale nevíš nic a tak bys nerad dostal kamaráda do problémů. Budeš se muset rozhodnout, co vyšetřovatelům řekneš, ale prioritou je pro tebe zjistit pravdu.
Informace
 S kamarádem jste se ošklivě pohádali kvůli zatracené knížce, kterou jsi mu půjčil. Odjel dost ve spěchu a ty si to teď vyčítáš a doufáš, že se nehoda nestala, protože byl rozrušený. Vaše přátelství je pro tebe důležitější než knížka, kterou jsi dostal od dědečka před řadou let.
 Vzpomínáš si, že tvůj kamarád cyklistické vybavení moc neřešil a taky asi neměl helmu. Nejsi si jistý, bral si ji jen na delší projížďky. Taky si pamatuješ, že jeho kolo bylo už dost staré. Sice na něm občas něco opravil, ale už si chtěl dávno koupit nové.
 Jeho nehoda tě zarmoutila, ale nepřekvapila. V okolí jsou nepřehledné zatáčky a křižovatky, tak tu k nehodám dochází často. Nikdy to ale nebyl nikdo, kdo by ti byl blízký.
 Tvůj kamarád rád nosil tmavé oblečení, protože mu připadalo praktické. Rozhodně nikdy nenosil nic reflexního ani světlého.
 Tvůj kamarád byl v poslední době dost podrážděný a špatně snášel tlak a stres. Nikdy se ti ale s ničím nesvěřil a tak netušíš, co ho trápilo. Pamatuješ si také, že působil dost úzkostlivě, jakoby se něčeho bál.
 Nevybavuješ si už, jestli měl světlo a blikačku. Odjížděl ještě za světla tak sis nevšiml.
 Obvykle mu popřeješ šťastnou cestu a upozorníš ho na časté nehody v okolí, ale tentokrát v návalu emocí jsi ho po hádce vyprovodil dost nezdvořile.

POSTAVA: OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ
Ve hře zpodobníš postavu lékaře, který ošetřoval zraněné při nehodě. V následujícím textu se dozvíš, jak svou postavu hrát a jaké informace můžeš do hry vložit.
Byl jsi celou dobu s raněnými. Znáš jejich zdravotní stav a informace ostatním členům vyšetřovací komise rád předáš. Oba účastníci nehody jsou v klinickém spánku a není možné je vyšetřit. Není ti ale jasná jedna věc. Oba jsou hlídaní nějakými muži v oblecích. Nerozumíš tomu a rád bys zjistil, proč to tak je.
Jak postavu hrát?
Chceš pomoci při vyšetřování, jak to jen půjde. Nebudeš zatajovat žádné informace, nemáš to zapotřebí. Zdravotní stav obou pacientů znáš dobře, třeba tyto informace pomohou při vyšetřování. Máš ale pocit, že něco nehraje. Občas polož otázku, proč jsou oba muži hlídaní silnou ochrankou v oblecích se zbraněmi. Je to konec konců tvoje nemocnice a chceš více informací.
Informace
 •  Cyklista má vážná poranění v důsledku srážky s autem. Má rozdrcenou stehenní kost, otřes mozku a nalomená tří žebra.
 •  Pravděpodobně bude trpět ztrátou paměti na nehodu.
 •  V krvi cyklisty se našlo stopové množství marihuany.
 •  Řidič automobilu se v době nehody nacházel ve stavu lehké opilosti. Pravděpodobně před cestou vypil dvě piva.
 •  Řidič automobilu rovněž utrpěl poranění na pravé ruce a otřes mozku po nárazu do stromu.
 •  Stav obou pacientů je stabilizovaný, ale vyslechnout je bude možné až za několik dní.

POSTAVA: MĚSTSKÝ POLICISTA
Ve hře zpodobníš postavu městského policisty, který se podílí na vyšetřování. V následujícím textu se dozvíš, jak svou postavu hrát a jaké informace můžeš do hry vložit.
Jsi místní městský policista. Dobře znáš lidi ze sousedství a občas jsi spatřil i jednoho z aktérů nehody, cyklistu. Byl to tichý mladík, který nikdy neměl problémy a pracoval jako programátor. K nehodě jsi dorazil současně s dopravní policií a záchrannou službou, a protože vyšetřování není tvá práce, tak jsi jen zajistil okolí. Místo nehody, ale dobře znáš a nehoda sama o sobě tě ani moc nepřekvapuje.
Jak postavu hrát?
Chceš pomoci při vyšetřování, jak to jen půjde. Vždy řekneš svůj názor a budeš nápomocný. Budeš chtít také během hry prosazovat verzi, že za nehodu mohou krádeže značek. Místní lidé je totiž často nosí do sběru a je dost možné, že nějaká značka byla ukradena i u křižovatky.

Informace
 •  V době nehody bylo opravdu špatné počasí.
 •  Místo, kde se nehoda stala, je místem častých dopravních nehod.
 •  Za křižovatkou se nachází rozkopaná cesta. Kdo by tam vjel, tak určitě narazí do stromu. Řidiči se tam často vyhýbají překážkám a nedávají pozor.
 •  V okolí se ztrácejí značky. Nevíš, jestli se nějaká ztratila u křižovatky, ale nepřekvapilo by tě to.
 •  Domy křižovatky brání ve výhledu.

POSTAVA: NOVINÁŘ
Ve hře zpodobníš postavu novináře, který si domohl právo psát o vyšetřování autonehody. V následujícím textu se dozvíš, jak postavu hrát a jaké informace do hry vložit.
Jsi investigativní novinář, který přišel na zajímavou kauzu. Díky kontaktům na Ministerstvu vnitra ses dokázal „přizvat“ k vyšetřování zdánlivě bezvýznamné nehody. Diplomat cizí země s pochybnou minulostí srazil bezúhonného mladého muže. Taková senzační zpráva by se jistě dostala na titulní stranu. Tvým úkolem je zjistit co se doopravdy stalo. Pokud zjistíš nějakou senzaci jen lépe.
Jak postavu hrát?
Jde ti o to zjistit co nejvíce informací. Je jen na tobě jestli jsi seriózní novinář poctivě informující a držící se striktně faktu, nebo senzace chtivý žurnalista, který se nebojí otisknout polopravdu nebo ověřenou informaci jen aby zvýšil prodejní čísla novin.
Informace
 cyklistovi jsi zjistil, že několikrát propadl u teoretické i praktické zkoušky, když se pokoušel získat řidičské oprávnění.
 Cyklista také pracoval pro nějakou vládní firmu, ale nevíš, zda je to důležitá informace a souvisí s nehodou.
 Řidič vozu za krátké období, po které působí na území naší země, už několikrát boural a jen díky diplomatické imunitě ještě nepřišel o řidičský průkaz.
 Taky si o diplomatovi zjistil, že byl na místní ambasádu „uklizen“ po sérii obvinění z přijímání úplatků při zadávání zakázek na vyzbrojení armády, zneužití tajných služeb a podezřelými služebními cestami do exotických zemí. Zjistil jsi také, že měl problémy s alkoholem, který neváhal pít i v pracovní době od časného rána.
 Pokud někdo takový zranil mladého občana české republiky, veřejnost si o tom jistě ráda počte. Jeden kolega redaktor s pochybnými zdroji ti doporučil pořádně se cyklistovi podívat na zoubek. Neřekl už proč. Zatím jsi o něm jen zjistil, že to byl excelentní programátor, který však ani na potřetí neudělal řidičák.

POSTAVA: POLICEJNÍ TECHNIK
Ve hře zpodobníš postavu policejního technika, který se podílí na vyšetřování nehody. V následujícím textu se dozvíš, jak svou postavu hrát a jaké informace můžeš do hry vložit.
V policejní laboratoři jsi prověřoval technický stav auta a jízdního kola. Oboje je téměř zdemolované po vzájemné srážce a následné další srážce s pevnou překážkou. Z kola jsi poznal jen to, že bylo silně opotřebované. Cyklista by však měl být schopen bezpečně zastavit i s opotřebovanými brzdami. Prokazatelně nebyl vybaven čelním světlem ani zadní blikačkou. Víc se z kola zjistit nedalo.
Jak postavu hrát?
Byl jsi přizván k vyšetřování, protože máš určité informace. Tyto informace sdělíš ostatním postavám, pokud budeš mít pocit, že je to třeba, nebo se na ně budou ptát. Nemáš důvod nic tajit.
Informace
 Znáš technický stav kola, který je podrobněji popsaný ve zprávě.
 Znáš technický stav vozidla, který je podrobněji popsaný ve zprávě.
 Automobil měl na čelní straně jasně viditelné stopy barvy z rámu kola a poškození odpovídalo nárazu do cyklisty. Po nárazu do cyklisty zřejmě řidič strhl řízení a bočně narazil do stromu. Auto bylo zánovní černá limuzína. Evidentně byl a zanedbána garanční kontrola, ale to by na nehodu nemělo mít vliv. Také se zdá, že některé originální díly byly nahrazeny staršími, ani to by však na nehodu nemělo vliv. Prokazatelně pneumatiky byly podhuštěné a to mohlo v kombinaci se špatným počasím a stavem vozovky ovlivnit řízení natolik že by to mohlo být příčinou nehody.

POSTAVA: SPOLUJEZDEC
Ve hře zpodobníš postavu svědka – spolujezdce ve vozidle, které mělo nehodu. V následujícím textu se dozvíš, jak postavu hrát a jaké informace do hry vložit.
Pracuješ na ambasádě jedné nejmenované země jako asistent významného diplomata. Během nehody jsi ve voze seděl jako spolujezdec, zatímco diplomat řídil. Se štěstím jsi vyvázl nezraněn, a proto jsi byl předvolán k vyšetřování jako svědek.
Jak postavu hrát?
Máš strach, že bys mohl mít problémy, pokud nebudeš mluvit pravdu, ale zároveň se bojíš o práci. Je jen na tobě na jak na otázky vyšetřovatelů odpovíš a co z toho co víš, jim řekneš. Možná budeš muset volit, jestli lhát či mluvit pravdu. V tom případě se spolehni na svůj úsudek a pamatuj, že každá akce má svůj důsledek.
Informace
 Vraceli jste se z recepce v letním domě významného průmyslníka, jehož jméno si nepamatuješ. Na recepci se podával alkohol a jsi si jistý, že diplomat vypil několik skleniček alkoholu. Opilý ti však nepřišel.
 Diplomat trval na tom, že bude řídit sám. Řídil sám často a tak si jsi alespoň mohl dát pár skleniček i ty sám.
 Jízdu jsi subjektivně vnímal jako v rámci předpisů. Na tachometr jsi neviděl. Diplomat však několikrát zavolal na ambasádu a své rodině kvůli všedním věcem, aniž by použil handsfree. Nevíš, kolik jste přesně jeli, ale moc rychle to určitě být nemohlo, to bys poznal.
 Ve zpětném zrcátku jsi viděl černé SUV, které za vámi jelo většinu cesty. Domníváš se, že u nehody zastavilo, ale pak rychle odjelo, aniž by vám poskytlo pomoc.
 Z nehody si moc nepamatuješ, snad jen že to seběhlo hrozně rychle.
 O stavu auta nic nevíš. Patřilo ambasádě a řidič ho běžně využíval a nikdy s ním problém neměl. Víš jen, že ambasáda nedávno začala využívat služby jiného autoservisu, formálně si to vyřizoval, ale ani sám pořádně nevíš, proč jste ho změnili.

POSTAVA: TAJNÝ AGENT
Ve hře zpodobníš postavu tajného agenta, který řídí celé vyšetřování. V následujícím textu se dozvíš, jak svou postavu hrát a jaké informace můžeš do hry vložit.
Pracuješ pro tajnou službu, ale nikdo z přítomných vyšetřovatelů a svědků to netuší. Obyčejně totiž nevyšetřuješ dopravní nehody. Tentokrát jsi ale musel udělat výjimku. Jednomu z Vašich zaměstnanců - programátorovi, který pracoval na tajném vládním projektu - se stala dopravní nehoda. Tvým úkolem je zjistit, jak přesně se nehoda stala a zda šlo opravdu o nehodu.
Jak postavu hrát?
Chceš zjistit pravdu. Budeš se proto držet v pozadí a pozorně sledovat všechny informace. Tvým úkolem je řídit diskuzi, pokud se ostatní postavy začnou zabývat nepodstatnými detaily. Informace, které znáš, ale do hry pustit nechceš, podléhají utajení.
Informace
 Cyklista byl programátorem v tajných službách, pracoval na přísně utajeném projektu protivzdušné obrany
 Auto, se kterým se srazil, řídil diplomat země, se kterou nemáte nejlepší vztahy. Skutečně šlo o nehodu?
 Tato země si nepřeje, aby byl projekt protivzdušné obrany dokončen. Šlo tedy o souhru nešťastných náhod nebo o promyšlený útok?
 Cyklista i řidič jsou v nemocnici a nemají vážná zranění. Vyslechnout je bude možné později, ale do té doby již musíš znát celou pravdu.

POSTAVA: POLICEJNÍ VYŠETŘOVATEL
Ve hře zpodobníš postavu policejního vyšetřovatele, který se podílí vyšetřování. V následujícím textu se dozvíš, jak svou postavu hrát a jaké informace můžeš do hry vložit.
Pracuješ pro místní policii. Povolali tě, abys vyšetřil dopravní nehodu. Na jedné z méně přehledných křižovatek se srazilo auto s cyklistou. Tvým úkolem bylo zjistit, kdo za nehodu může. Spolupracuješ na vyšetřování s větším týmem lidí. Každý z nich ti může pomoci složit díl skládačky. Jen netušíš, proč se o případ zajímá neznámý muž z vládních služeb.
Jak postavu hrát?
Chceš zjistit pravdu o nehodě. Budeš se snažit zjistit maximum detailů od dalších lidí ve vyšetřovací skupině a od svědků. Vyšetřoval jsi nehodu přímo na místě, zajistil důkazy a vyslechnul svědky. Vystupuj aktivně a snaž se pochopit, jak se nehoda stala. K dispozici máš řadu informací a materiálů, které postupně zveřejníš, ale nejdřív zkus vyslechnout ostatní. Začínáš hru shrnutím informací, které znáš.

Informace
 •  Oba účastníci nehody nejsou schopni vypovídat (jsou v nemocnici).
 •  Křižovatka je velmi nepřehledná.
 •  Řidič zjevně nepřizpůsobil styl jízdy stavu vozovky (pršelo a jel rychle). Podle brzdné dráhy si cyklisty všiml moc pozdě.
 •  Na místě nejsou dobře vidět značky, jedna ze značek byla zarostlá.
 •  Je možné, že cyklista nedal řidiči přednost, to nevíš.
 •  Je možné, že za nehodu může chybějící značka.
 •  Řidič automobilu (nějaký velvyslanec) se snažil srážce zabránit, strhl řízení a naboural do stromu. Cyklistu porazil na silnici.

Ukážeš
1 Plánek místa nehody
2 Záznam policisty z vyšetřování
3 Fotodokumentaci vozidel
4 Zpráva o technickém stavu vozidel

WORKSHOP
Po ukončení hry si každá skupina shrne, jak se role hrála, zda byla popsaná jako skutečná.
Hráči se vyjádří i k možnostem vyšetřování. Pokusí se najít příčiny vzniku nehody, a zda se nehodě dalo zabránit.
Vzhledem k tomu, že se jedná o žáky 8. Ročníku, měli by umět postavit se k řešení situace a najít možnosti jak předcházet dopravním nehodám.