ÚVOD
Hra „Stopařův průvodce po MHD“ si klade za cíl zábavnou formou upozornit na správné chování v MHD, rozvíjet a posilovat správné návyky a všímavost vůči spolucestujícím. Žáci během hry představují různé obyvatele „planet“ galaxie, kteří cestují společným dopravním prostředkem - vesmírnou lodí. Během cesty loď navštíví několik galaxií, ve kterých platí jiná pravidla. Žáci musí na situace pružně reagovat a přizpůsobovat své chování aktuálním pravidlům. Témata, která se ve hře vyskytují, kopírují situace z veřejné dopravy, tedy koho pustit sednout, jak se správně chovat, být ohleduplný a zároveň pozorný a obezřetný. Dalším důležitým prvkem je bezpečnost - tedy nutnost se za jízdy držet a neohrožovat spolucestující. Cílem hry pro každého hráče je dostat se do cílové stanice s co nejmenším počtem chybného jednání. Hra má být rychlá, dynamická a nést se v odlehčeném tónu.
Optimální počet hráčů je cca 30 žáků (tedy jedna školní třída). Nejmenší počet žáků pro hraní hry je 18 žáků. Spolu s úvodním a závěrečným workshopem hra nepřesáhne dvě vyučovací hodiny. Nároky na herní prostor odpovídají možnostem školy. Hru je vhodné hrát ve školní třídě nebo tělocvičně. Lze hrát i v mimoškolním prostředí. Např. ve škole v přírodě, na akcích mimoškolních, jako aktivitu se vzdělávacím a výchovným cílem.
Hra nevyžaduje žádné speciální rekvizity, scénky by měly být hrány za pomocí symbolických rekvizit, na které je možno použít běžné pomůcky a předměty, které se ve škole nacházejí (židle, lavice, atd.) Pokud učitel či lektor bude mít zájem obohatit hru nějakými předměty, může s žáky vytvořit takové předměty, které uzná za vhodné, např. v rámci výtvarné výchovy (např. obrázky jednotlivých planet, nebo doplňky charakterizující jednotlivé postavy).
 
OBSAH HRY
1. Role a prostředí, příprava
Účastníci si vylosují, jakou budou hrát roli: cestující nebo revizory. Poměr cestujících a revizorů je 1:3. Při losování získává každý hráč ihned i popis z jaké je galaxie, vzhled postavy, kterou představuje, věk postavy, zdravotní stav, atd., vč. popisu chování v jednotlivých galaxiích – intergalaktický průkaz.
Animátor hry vysvětlí hráčům pravidla chování během hry, které hráči mají dodržovat.
2. Úvod do hry
Nejprve se všemi účastníky provedeme úvodní workshop. Jeho obsahem je diskuze o chování v MHD, co děti považují za správné a špatné chování a základní seznámení s hrou, jak hrát role, jaký je smysl této hry, atd.
3. Hraní jednotlivých kol – cestování po galaxiích 
Hráči postupně cestují pěti galaxiemi, v každé z nich platí jiná pravidla. Hra se postupně stává složitější přidáváním nových pravidel. Např. v první galaxii je třeba hlídat pouze to, aby starší cestující seděli a mladší stáli. V následující galaxii musí hráči zohlednit i zdravotní stav cestujících. Charakteristika postavy se v průběhu hry nemění, ale pravidla přepravy nerespektují běžnou logiku. V některém kole např. mladí sedí a staří stojí, atd. Od hráčů je vyžadována zvyšující se míra pozornosti a schopnosti dodržovat pravidla pro danou galaxii a navázat i na pravidla v předchozí návštěvě (pokud nejsou výslovně změněna).
4. Vyhodnocení a výměna hráčů
Hra nemá vítěze ani poražené, hraje se jen pro zážitek ze hry samotné. A uvědomění si pravidel přepravy prostředky hromadné dopravy. Jak je důležité sledovat dění kolem sebe, přizpůsobovat svoje chování situaci, která nastala při nastupování a vystupování a během přepravy. Nejlepší hráči mohou být ev. odměněni drobnou odměnou. Pokud se hráči - cestující v průběhu hry chovají chybně, tak ho hráči - revizoři připraví o jeho lístek. Následně se hráč musí obrátit na animátora – pilota pro zakoupení nového lístku. Ten mu položí otázku a po správném zodpovězení otázky může získat lístek nový. Animátor hry si vybírá otázky z PŘÍLOHY 1.
5. ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP
Hra končí závěrečným workshopem, ve kterém hráči a animátor hry diskutují o vlastních zkušenostech z přepravy v MHD, o slušném chování, o pravidlech, která platí na Zemi. Dále pak jsou reflektovány vlastní zážitky hráčů ze hry.
6. OPAKOVÁNÍ HRY
Hru je možno libovolně opakovat, pokud jsou účastníci šikovní a doba hry je krátká. Pokud se hra bude opakovat, je zapotřebí, aby hráči vrátili kartičky k novému losování. Po novém losování může začít další kolo hry. Vylosováním nových rolí dosáhneme potřebné variability jednotlivých her (hráč musí v jiném opakování reagovat na zcela nové podněty).

POPIS PROSTŘEDÍ
Herní prostor
Hru je možno hrát v adekvátně velkém prostoru, na kterém se může bezpečně pohybovat příslušný počet hráčů (žáků třídy, skupiny). Pro účely hry postačí třída, nebo jiná vhodná místnost. Ze židliček, případně lavic (laviček - hrajeme-li v tělocvičně) se utvoří dvě řady sedadel po stranách „vesmírné lodi“. Tím se i vymezí herní prostor. Herní prostor, ohraničený improvizovanými sedačkami, by neměl být moc velký, aby byli hráči nuceni k interakci. Počet míst k sezení by měl být adekvátní počtu hráčů tak, aby byla zachována dynamika a pro zhruba polovinu hráčů místo k sezení nezbylo.
Herní prostor, resp. počet míst k sezení, je zapotřebí přizpůsobit počtu hráčů.
Vyznačení nástupiště:
Barevná páska, která bude vymezovat prostor široký cca 1,5 metru, dlouhý cca 5 metrů. Bude přerušena. Na místě přerušení v šířce 1 metr bude nástupní a výstupní plocha do dopravního prostředku. Nastupovat do kosmických lodí budou jen na tomto vyznačeném místě. Toto místo je vyznačeno před řadou židlí či laviček, určených pro sezení. Je umístěno kolmo k řadám židlí (laviček). Žáci z této plochy nesmí odcházet při nástupu – je to nástupní ostrůvek, kolem kterého jezdí vozidla, anebo jiné dopravní prostředky MHD. Hrozí nebezpečí pádu do vozovky!

REKVIZITY
Počet rekvizit závisí na možnostech či kreativitě učitele - animátora a prostředí, ve kterém se hra hraje. Jednotlivá herní stanoviště je možno vytvořit s minimalistickými rekvizitami (školní potřeby, židle, lavice), které symbolicky zastupují skutečné objekty. Před hrou je třeba představit scénu hráčům a seznámit je co který předmět představuje, pokud to není jasné.
Pro označení jízdenky je zapotřebí nachystat místo, kde se budou jízdenky označovat. Může to být školní lavice. Pro urychlení nástupu a označení jízdenky je vhodné vytvořit pro označení jízdenky více míst – stačí 2 - 3 místa, umístěných mezi sedadly. I v prostředcích MHD je více míst k označení jízdenky a je zapotřebí je při nástupu najít a jízdenku si označit.
Jízdenka – barevný proužek papíru ve velikosti napodobující jízdenku MHD – 5 cm dlouhý a 3 cm široký. Pro označení jízdenky je vhodný např. fix, obyčejná kancelářská děrovačka, případně tiskátko vyrobené z brambory a temperové barvy (předem namíchaná barva v kelímku - nezapomenout na podložku k ochraně stolu, kde se bude „jízdenka“ označovat).
Při vstupu na palubu vesmírného korábu si musí každý cestující jízdenku označit a pečlivě hlídat po celou dobu „letu“. Na konci hry bude sloužit jako výstupní lístek. Za zakoupení a označení jízdenky pro cestující zvířata odpovídá majitel zvířete! Jízdenka pro zvíře se nakupuje u pilota za stejných podmínek jako nová jízdenka.
Intergalaktický průkaz – popis a charakteristika postavy a jejího chování.
Vysvětlení pravidel
V úvodu aktivity je důležité vysvětlit dětem smysl a pravidla aktivity:
Zahrajeme si hru na cestování vesmírnou hromadnou dopravou. Cílem hry je, aby se všichni cestující dostali na konec své cesty na poslední zastávce. Někteří z vás budou hrát cestující, někteří revizory a já budu hrát pilota rakety, ve které budeme společně cestovat. Během hry si zkusíte jaké to je cestovat dopravou přes galaxie, ve které platí určitá pravidla, která musí cestující dodržovat. Ti z vás, kteří budou revizory, se budou snažit najít cestující porušující pravidla a pokutovat je (odebírat platný cestovní doklad).
Budete hrát mimozemské obyvatele a cestovat galaktickými soustavami s různými pravidly cestování. Tato pravidla vám budou známa a je nezbytné se jimi řídit. Pokud nebudete pravidla dodržovat, nedostanete se na konec cesty. Revizor vám odejme platný cestovní doklad. Na nejbližší zastávce budete vysazeni a zůstanete bez možnosti pokračovat ve hře.
V průběhu hry si budete uvědomovat, jak je důležité dodržovat pravidla během přepravy hromadnými prostředky.

VÝBĚR ROLÍ
Hráči si rozdělí role na revizory a cestující.
Učitel (animátor) představuje řidiče/pilota.
18 - 31 hráčů, tj. ¼ revizoři, ¾ cestující.
 Cestující – cestuje v raketě a musí mít platný a označený lístek. Pro cestu a její zdárné dokončení je nezbytné dodržovat popsané chování při přepravě v galaxiích. Chování a charakteristika postavy je popsána na kartě – intergalaktickém průkazu, který si cestující vylosuje.
 Revizor – po nástupu může kontrolovat cestující, zda mají platné jízdní doklady a dodržují pravidla přepravy.
 Pilot – dohlíží na hru jako takovou a vydává hráčům nové – náhradní lístky. Také prodává jízdní doklad pro přepravované zvíře.
 Zvíře – žáci si mohou donést plyšáky, kteří budou představovat přepravované zvíře.
Pravidla pro dopravní jednotlivé role jsou upřesněna dále.
 
CESTUJÍCÍ
Cestující jsou příslušníky různých vesmírných planet. Každý cestující cestuje z A (1. zastávka) do B (poslední zastávka – č. 5). Po celou dobu musí mít platný lístek = označený. Dodržuje přepravní řád a na výzvu revizora předkládá jízdní doklady a intergalaktický průkaz. Pokud revizor přistihne cestujícího při nedodržování pravidel, může mu odebrat lístek. Cestující bez lístku se pak odebere za řidičem a „koupí“ si nový lístek. Pokud si lístek chce zakoupit, musí „pilotovi“ odpovědět na otázku z oblasti bezpečné přepravy dopravními prostředky. Za správnou odpověď dostane lístek a označí si jej. Cílem cestujícího je dostat se z A do B bez porušení pravidel, popřípadě s co nejmenším počtem odebrání lístků.

REVIZOR
Revizor není nijak označený. Stejně jako nejsou viditelně označeni revizoři v MHD. Revizoři jsou lidé a přepravními podmínkami se řídí stále, tak jak platí na první zastávce. Změny v průběhu cesty se jich netýkají.
Po startu je vyhlášena kontrola jízdních dokladů a revizor má omezený čas na kontrolu pasažérů. Po kontrole jízdních dokladů, má-li revizor podezření, že pasažér nedodržuje přepravní podmínky, může ho opět zkontrolovat. V případě, že pasažér porušil přepravní podmínky, odebírá mu jízdní doklady. Úkolem revizora je odhalit všechny cestující, kteří porušují přepravní řád. Porušení přepravního řádu se rozumí nedodržení herních pravidel pro danou planetu.

PILOT VESMÍRNÉ LODI 
Hry se aktivně neúčastní. Slouží jako moderátor, pozorovatel a případně cestujícím vydává nový náhradní přepravní lístek. Lístek vydá pouze za správné zodpovězení otázky, která se týká bezpečnosti přepravy cestujících (otázky jsou uvedeny v příloze).
Mimozemšťané
Cestující si vylosují role mimozemšťanů. Je zachován rovnocenný poměr mezi typy cestujících.
Taurani – tvorové podobní obrovskému mravenci o velikosti člověka.
Fremeni – nestárnou, jsou podobní lidem a žijí na pouštní planetě.
Vogoni – jsou fyzicky nezranitelní, podobní ještěrům (nemohou být tělesně znevýhodnění).
Vlastnosti cestujících
Ve hře je několik různých typů cestujících:
• Mladý (-á) cestující - pohybuje se bez obtíží,
• starý (-á) cestující – hráč hraje pomalu a ztěžka se pohybujícího (nemůže být Fremen ani Vogon),
• ženy,
• mimozemšťan (-ka) čekající přírůstek.
Na mimozemských planetách není pohlaví pro množení se rozlišeno a tak mláďata mohou mít všichni, bez ohledu na pohlaví. Kdo čeká přírůstek, chodí pomaleji a opatrně se pohybuje, často oddechuje a zdůrazňující své „těhotenství“, např. hlazením břicha, nebo si může břicho vycpat např novinami.
Tělesně znevýhodněný cestující – hráč simuluje omezenou pohyblivost v důsledku zranění (nemůže být Vogon).

ZASTÁVKY
Na každé planetě – zastávce, platí trochu jiná pravidla přepravy a s každou další planetou se přidávají výjimky oproti pravidlům, která známe na Zemi. Při příletu na planetu musí cestující vystoupit a počkat si na přestup do další lodi. Čekat musí na vymezeném místě, které bude simulovat nástupiště. Nastupují a vystupují na vyhrazeném místě = vchod z ostrůvku do tramvaje nebo autobusu.
 
HRA 1
Aldebaran
První nástupní zastávka, na které platí pravidla tak, jak je známe z prostředků hromadné dopravy. Starší, ženy a fyzicky znevýhodnění mají přednost si sednout. Cestující co nesedí, se musí držet. „Cestující“ znázorňují držení se za jízdy jednou rukou nad hlavou. Batohy nesmí mít cestující na zádech. Zvířata – plyšové hračky, musí mít svůj vlastní přepravní lístek (zakoupený zvlášť u řidiče a označený).

HRA 2
Alfa Centauri
Na Alfě Centauri jsou genderově korektní (rovnoprávní). Obyvatelé si toho velmi cení. Muž, žena starý, mladý, jsou si rovni. Proto neuvolňuje muž místo ženě za žádných okolností.
Pravidlo: Žena, i kdyby byla starší, nesmí sedět.

HRA 3
Arakis

Na Arakisu je vše obráceně. Lidé se rodí staří a umírají mladí, proto dávají starší přednost mladým.
Pravidlo: Starší cestující si nesmí sednout.

HRA 4
Hilgara

Na Hilgaře jsou Taurani zvířátky a mazlíčky Vogonů.
Pravidlo: Vogoni musí mít zakoupené jízdenky pro Taurany. Tauran nesmí sedět na sedadle.
 
HRA 5
Tanis

Na Tanisu jsou všechny formy života považovány za rovnocenné, kromě starých mužů a těhotných žen. Ti jsou uctíváni. Jakákoliv přednost pro někoho jiného je přísně zakázána.
Pravidlo: Jen těhotné ženy a staří muži mohou sedět.
Během cestování se budou nová pravidla přidávat k dalším a pro hráče tak bude čím dál náročnější všechna dodržovat.
 
HRA A HODNOCENÍ
Po vysvětlení pravidel a rozdělení rolí si žáci vezmou intergalaktické doklady, kde je popsána jejich postava (jejich příslušnost, pohlaví, zdravotní stav, věk – mladý, střední, starý), lístek, který si označí a vyráží na svou cestu v raketě mezi zastávkami v různých soustavách.
Hráči se učí připravit se na cestu a zakoupit správný lístek.
Mezi každou zastávkou má revizor omezený čas zkontrolovat, jestli pasažéři dodržují pravidla. V případě jejich porušení může odebrat jízdní doklad.
Hráči se učí vnímat pravidla přepravy a přijímat zodpovědnost za jejich dodržování.
Přijde-li cestující o lístek, zažádá si u řidiče o nový a po zodpovězení otázky z oblasti bezpečné přepravy, je mu lístek vydán. Ten si znovu označí.
Hráči se učí zodpovědnosti, poznávají důsledky svého jednání a procvičují si znalostí dopravní výchovy.
Po dokončení cesty jsou přepočítány zabavené lístky, které mají u sebe revizoři a je vyhlášeno pořadí nejlepších cestujících a revizorů.
Případně je možné nejlepší hráče odměnit.
Hráči jsou motivováni přirozenou soutěživostí.

ZÁVĚR HRY A WORKSHOP
Na závěr hry se „cestující“ shromáždí. Shrnou si situace, které je zaujaly a znají je ze svého života.
Hráči – revizoři shrnou jednotlivé chyby cestujících, za které ztráceli cenné jízdní doklady. Pokusí se vysvětlit, jaké chování se očekávalo od „cestujících“.
Animátor - učitel zdůrazní důležité situace během přepravy nejen v prostředcích hromadné dopravy ve školní skupině ale také o povinnostech při přepravě MHD jednotlivě. Zdůrazní hlediska nevhodného a nesprávného chování v prostředcích MHD a důsledky z toho plynoucí.
Animátor se může zmínit i ekologické aspekty používání MHD. Záleží na fundovanosti animátora a na délce hry.

SEZNAM REKVIZIT
Židle nebo lavičky.
Průkazy pro identifikaci obyvatel jednotlivých planet, s popisem jak se postava chová, jak vypadá.
Jízdní doklad – jízdenky.
„Přístroj na označení jízdenky“ – děrovačka, fixa nebo tiskátko z brambory
Plyšové hračky, znázorňující domácí mazlíčky, k použití mimo hru č. 4 - Hilgara.