ÚVOD DO HRY
Vysvětlení pravidel
Účastníci si zahrají hru jak získat „mezinárodní řidičský průkaz“. Cílem hry je ukázat si, že různé dopravní prostředky se různě ovládají a „řízení“ dopravního prostředku musí řidič přizpůsobit stavu vozovky, dopravní situaci a počasí. Během hry si zkusí, jak by mohlo vypadat řízení různých dopravních prostředků, v různých zemích světa za různých podmínek, které v nich jsou obvyklé. Hráči si osvojí ukázněnost v dopravním prostředí.
Budou hrát dopravní prostředky a jejich řidiče. Řidič musí s pomocí dopravního prostředku plnit úkoly a za jejich splnění poté získá mezinárodní řidičský průkaz. Role si poté vymění, aby si každý zkusil, jaké to může být řídit osobní auto, nebo třeba náklaďák. Ten kdo hraje dopravní prostředek, nehraje s, ani proti řidiči. Tvoří nedílnou dvojici. Tak jako řidič nemůže jet bez vozidla, tak vozidlo nemůže jet bez zkušeného řidiče. A každý z hráčů je přece zkušeným řidičem! Je důležité si nedělat naschvály. Každá dvojice jede sama za sebe.
Je nezbytné, aby hráči dodržovali pravidla silničního provozu! Pokud se stane, že pravidla pohybu po komunikacích nebudou dodržovat, mohou být ze hry vyřazeni a musí vrátit na začátek hry, kde budou čekat na nový řidičský průkaz (je to jako odebrání řidičského průkazu – zákaz řízení na určitou dobu).
Po skončení hry si hráči poví, co jsme se naučili o rozdílu v řízení různých dopravních prostředků a v různých podmínkách.
A hlavně, zda hráči pochopili, jak je důležité respektovat, že vozidlo má delší brzdnou dráhu, než je zabrzdění „na místě“, kdy chodec vstoupí vozidlu do dráhy zcela nečekaně nebo se setká s vozidlem např. na křižovatce.

VÝBĚR ROLÍ
Žáci představují automobily a řidiče, kteří vozidlo řídí. Vozidlem budou absolvovat cestu přes kontinenty.

Všehny role:
• Osobní vozidlo – hráč – řidič a hráč představující vozidlo. Po absolvování celé hry se role vymění a hráči ve hře pokračují od začátku. Cílem je, aby si každý mohl vyzkoušet „řízení“ a „reakci vozidla“.
• Jízdní kolo = 1 hráč.
• Řidič motocyklu = 1 hráč.
• Zkušební komisař v České republice – dohlíží na základní řidičské úkony = předává řidičský průkaz, na základě jehož vyplnění potřebnými razítky získají hráči mezinárodní řidičský průkaz.
Dvojice účastníků si vyberou si typ auta losováním. Losování proběhne výběrem z kartiček, na kterých je obrázek typu vozidla. Obrázky budou otočeny tak, aby obrázek vozidla nebylo vidět. Všichni si během hry zkusí roli řidiče i dopravního prostředku, proto se hráči nemusí dohadovat o to, kdo bude co hrát.
Při losování hráči obdrží zároveň i jednoduché registrační číslo auta – i posádky. Hráči – vozidlo i řidič budou mít číslo vozidla upevněno na tričku, aby bylo snadno rozpoznatelné.
Vozidlo bude mít číslo upevněné na vpředu na hrudi a řidič bude mít značku (číslo) upevněnou na zádech. Při upevňování značek si hráči navzájem pomáhají. Značka O1 – Oxy, dle počtu „osobních vozidel“. Motocyklisté mají označení M1 – xy, cyklisté jsou označeni C1 - xy.
Čísla jsou nachystána dopředu. Na tričko se připevní zavíracím špendlíkem ev. oboustrannou lepicí páskou. Pozor na poranění se!
„Auto“ bez registrační značky (ztráta značky) se musí vydat do země, odkud vyjelo a získat novou registrační značku (musí absolvovat nový test z řidičských dovedností).
Karty s obrázkem dopravního prostředku jsou v poměru, jak si hra vyžaduje, tj. dopravní prostředky jsou zastoupeny poměrem:
3/4 - osobní automobily,
1/4 - motocykly.
cyklisté…
Lichý hráč, na kterého ev. nevyjde karta s dopravním prostředkem, si hru zahraje jako cyklista. Mnoho lidí dnes cestuje i jako cyklisté přes mnoho kontinentů. A navíc je to ekologická doprava, i když nebude tak rychlá jako vozidlem.
 Osobní auto – má průměrný reakční čas a pohyblivost. Jeho čas na rozjezd je 2 sekundy. Tzn., že řidič dá pokyn „vozidlu“ a to se rozjede až za 2 sekundy. Stejně tak další pokyn na brzdění je s prodlením 2 sekundy.
 Motorka – má kratší reakční čas a vetší pohyblivost. Reakční čas je 1 sekunda. Motorka brzdí za 1 sekundu.
 Cyklista – hráč je sám a má rozjezdový čas a brzdění, dle svého uvážení.
Vteřiny pro rozjezd si hráč – vozidlo sám potichu odpočítá jako: „jednadvacet, dvaadvacet, třiadvacet, čtyřiadvacet…“

PRAVIDLA PRO DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ŘIDIČE
Dopravní prostředek si sám aktivně nevybírá cestu ani nevolí rychlost pohybu. V rozhodování je pasivní a jeho řízení je plně v rukou řidiče. Hráč v roli dopravního prostředku je řízen, dle níže popsaných mechanismů a musí pouze aktivně reagovat na reálné nebezpečí pro sebe a ostatní hráče.
Dopravní prostředek by však neměl zabraňovat případné herní „nehodě“, neboť i ta je důležitým prvkem pro definování neúspěchu a opakování úkolu. Za případnou „nehodu“ může špatné rozhodnutí řidiče.
Řidič řídí dopravní automobil dotyky. Pro řízení má ruce volně položené na ramenou hráče představujícího dopravní prostředek a přenášením tlaku z ramena na rameno řídí doleva, či doprava.
Jak se vozidlo řídí?
Silnější přitlačení na obě ramena znamená „Brzdi!“
Rozjezd vozidla
Vozidlo se rozjíždí, pokud řidič lehce přitlačí oběma rukama na ramena „vozidla“.
Vozidlo se rozjíždí, zrychluje nebo zpomaluje
Pokud řidič bude vozidlu dávat pokyn „rozjezd“, „zrychli“ nebo „zpomal“ přitlačením na ramena „vozidla“ znamená zrychlení a snížení tlaku znamená zpomalení. Tlak je jen velmi mírný! Pokyny se dávají jen ručně.
Zvukové znamení
Poklepání na obě ramena – vozidlo musí zatroubit.
Změna směru jízdy
Poklepání na rameno z boku (pod ramenním kloubem) na příslušnou stranu, kam chci zatočit, znamená dávat znamení o změně směru jízdy (poklepání na levé rameno – odbočení vlevo, poklepání na pravé rameno – odbočení vpravo).

JAK DÁVÁM ZNAMENÍ O ZMĚNĚ SMĚRU
Hráč – vozidlo naznačuje odbočení upažením (jako na kole) a svíráním a rozevíráním pěsti naznačuje blikání. Pokyny musí dobře viditelné, aby byly vidět i pro ostatní vozidla - hráče.

VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA
Poklepání na obě ramena zároveň – znamená to zastavení vozidla, např. porucha pod. Hráč – vozidlo dává znamení oběma pěstmi ve výši pasu zároveň rozevíráním a svíráním pěstí (podobně jako je piktogram pro světla – naznačuje blikání světla).
Řidič a dopravní prostředek spolu komunikují pouze výše popsanými mechanismy. Nesmí se spolu domlouvat a jiné dotyky jsou nepřípustné a měly by být oběma hráči ignorovány.
Pokud bude vidět animátor hry, že se hráči domlouvají nebo si vyměňují gesta, která nejsou ve scénáři, jsou ze hry vyloučeni a musí se vrátit na start a započít hru znovu.
Řidiči se spolu mohou domlouvat jen výše popsanými povely:

POPIS POVINNOSTÍ A ÚKOLŮ ŘIDIČE
Vozidla se účastní průjezdu přes šest kontinentů. Na každém kontinentu bude absolvovat vozidlo s řidičem úkol. Povinností řidiče a vozidla je:
1. Stále mít připevněnou registrační značku.
2. Plnit úkoly, které každé stanoviště má. Úkoly budou vysvětleny animátorem hry před vjezdem na daný kontinent.
3. Mít u sebe řidičský průkaz a nezapomenout si jej nechat označit na každém stanovišti hry.
4. Hlavně dodržovat předpisy provozu na pozemních komunikacích! Jinak přijde řidič o řidičský průkaz!

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ HRÁČŮ S HROU
• Jak vypadají úkoly v jednotlivých zemích – stručný popis (podrobně vysvětlí animátor před vjezdem na stanoviště).
• V jakém pořadí vstupu do hry se bude projíždět přes jednotlivé země.
• Zdůraznění pravidel bezpečné jízdy, ohleduplnost k ostatním, pozornost, soustředěnost, atd.
• Co je cílem hry - stát se držitelem „mezinárodního řidičského průkazu“.
• Uvědomit si vlastnosti vozidel a přizpůsobit chování v reálném prostředí provozu.

HRA
Hra pro všechny automobily a řidiče začíná v České republice. Řidiči budou absolvovat zkoušku z dovedností. Po absolvování této první zkoušky hráči postupně projedou všechny kouty světa, kde mohou uvidět něco zajímavého. Herní situace mohou být nachystány před hrou. Na jednotlivých stanovištích (kontinentech), je animátor, který přísně hlídá dodržování pravidel „jízdy“ – tj. hry. Rozdává řidičům do jejich průkazů razítka, která potvrzují správné absolvování herních prvků a návštěvu kontinentu, aby mohli v cíli získat mezinárodní řidičský průkaz.
K získání mezinárodního řidičského průkazu je potřeba splnit 6 her. Za každou z nich dostanou razítko* „ministerstva dopravy“ příslušného státu. Po získání všech razítek může být řidiči vydán mezinárodní řidičský průkaz.
*Poznámka: Razítko může představovat např. podpis animátora nebo nakreslený jednoduchý obrázek – smajlík, apod.

STANOVIŠTĚ I
ČESKÁ REPUBLIKA,
ODBOR DOPRAVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE MĚSTĚ HORNÍ DOLNÍ
V České republice se zkouší tzv. úkony před jízdou. Je to součást zkoušky z praktických dovedností řidiče. A jen tak můžete získat řidičské oprávnění (řidičský průkaz). Úkolem řidiče, je s vylosovaným dopravním prostředkem předvést, že je schopen ho ovládat.
Všechny dopravní prostředky jsou povinny absolvovat zkoušku ze základních úkonů, vč. cyklistů. A musí tuto základní zkoušku provést bez chyby. Jen tak mohou soutěžit o mezinárodní řidičský průkaz!
Na základě absolvování zkoušky, pokud zvládnou všechny prvky správně, získávají řidičský průkaz, do kterého budou sbírat v každé navštívené zemi razítka. Řidičský průkaz (průkaz cyklisty) si nese řidič vozidla (kola) a odpovídá za něj po dobu hry.
Požadované základní úkony řidiče (cyklisty)
1. Slalom mezi kužely - nesmí se žádný kužel shodit. Pokud se tak stane, má možnost opakovat úkon pouze jednou. Pokud se nepodaří ani podruhé, vymění si hráči role.
2. Zaparkování mezi 4 kužely zacouváním – imitace garáže nebo malého prostoru.
3. Předvedení schopnosti ovládat vozidlo, tj. světla, znamení o změně směru jízdy, nouzové stání a klaxon vozidla.
4. Musí ukázat, že plně ovládá řízení vozidla – rozjezd, zrychlení, zpomalení a zastavení.
5. Plnění úkolů by mělo zabrat maximálně 20 minut.
6. Kdo už má provedené všechny úkony, posadí se na lavičky, které jsou umístěny podél stěn.
7. Po ukončení úkonů před jízdou všech posádek obdrží od „zkušebního komisaře – animátora – učitele“ všichni řidiči řidičský průkaz a mohou se vydat na cestu. Viz příloha 5.

STANOVIŠTĚ II
EVROPA
ISTANBUL, VELKÝ BAZAR
Řidič musí s automobilem projet úzkými uličkami, naznačené kužely, lavicemi či vytyčené páskami. Musí najít konkrétní krámky, kde si nakoupí upomínkové předměty. Cílem je koupit u vyznačeného krámku suvenýr z cesty do Orientu (krámek je dopravní kužel nebo krabice) vyhýbat se dalším „prodavačům“ - kužely a ostatním účastníkům dopravního provozu. U krámku, kde má řidič nakoupit, zůstane vozidlo stát, řidič vystoupí a nakupuje. Zde bude hrát šikovnost řidiče, jak dlouho bude v krámku vybírat zboží a za jak dlouho bude zase pokračovat vozidlem dále. Krámků se „suvenýry“ bude více. Úkolem je, aby každý z hráčů nasbíral co největší množství suvenýrů různého typu. „Suvenýry“ jsou obrázky typických produktů Orientu (viz příloha).
Pokyny pro nachystání herní plochy:
Uličky v Bazaru jsou úzké a klikaté. Pomocí barevných pásků nalepených na podlaze budou znázorněny uličky Bazaru. Na vytyčení trasy je možné použít i lavičky, nebo dopravní kužely, plastové láhve naplněné pískem (vodou, apod.). Krámky, kde se bude nakupovat zboží – suvenýry, jsou umístěny podél trasy v Bazaru. Jsou to krabice barevně polepené. Krabic bude rozmístěno více. U každé je povinnost zastavit, prohlédnout si zboží, nakoupit a zase se rozjet. Na konci trasy ukáží animátorovi suvenýry, který na základě vyhodnocení herního kola dává do průkazů potvrzení o absolvování cesty do Turecka.
Povinností animátora je hlídat jak se „vozidla“ pohybují, zda hráči dodržují pravidla hry a pohybu vozidel.

STANOVIŠTĚ III  
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
SAN FRANCISCO, PŘÍSTAV
Dopravní prostředky jsou podrobeny přísné kontrole imigračního úředníka (animátor – učitel). Vyzkouší je ze znalostí předností zprava a poté je pošle přes město plné křižovatek, kde jsou přednosti určeny pouze pravidlem pravé ruky. Cílem je uvědomit si, že ve složité dopravní situaci, že je přednost jasně dána a největší vozidla ani nejrychlejší nejsou vždy prvními, které jedou.
Pokyny pro nachystání herní plochy:
Přístaviště je velmi složité a je na něm velký ruch. Je to spleť úzkých uliček, které jsou sice rovné, ale je zde spousta křižovatek, kde je zapotřebí být ostražitý a dávat přednost zprava. Objevuje se zde i dopravní značka „Stop, dej přednost v jízdě“. Dopravní značka je pouze vytištěna z papíru a je položena na podlaze. Při projíždění přístavu, mají řidiči za úkol nakoupit co největší počet druhů jídel, která se v prostorách přístavu prodávají. Je zde mnoho národností a každá má svoji vlastní specialitu. Jídla jsou znázorněna obrázky, které si hráči „kupují“ z krabic – obchůdků s občerstvením.
Hrací plocha je vyznačena rovnou páskou, se třemi křižovatkami ve tvaru T. Trasa úkolu je na ověření, zda řidič respektuje pravidlo přednosti v jízdě zprava. Na druhé křižovatce je umístěna značka „Stop, dej přednost v jízdě“. Trasa pro jízdu může být vytvořena z laviček, které požadavkům rovné silnice vyhovují. Z laviček lze velmi snadno vytvořit i pravoúhlé křižovatky, typické pro USA.
Animátor po absolvování jízdy vozidla opět dává do řidičského průkazu „razítko“, které potvrzuje správné absolvování úkolu.

STANOVIŠTĚ IV
JIŽNÍ AMERIKA
RIO DE JANEIRO,
PLÁŽ COPACABANA
Řidiči mají za úkol se dostat na slavnou pláž. Vezou si s sebou občerstvení v podobě zmrzliny - pingpongových míčků v kelímku, které řidič drží v jedné ruce. V rušném provozu nesmí zmrzlina z kelímku vypadnout. Vozidlo však musí jet rychle, protože na pláž směřuje většina města a jen ti nejrychlejší si můžou zabrat ta nejlepší místa u vody. Cílem je si uvědomit, že řidič musí během řízení pracovat s velkým množstvím informací a řešit mnoho úkolů a že spěchat může být riskantní a v konečném důsledku nemusí to být vždy nejrychlejší.
V Brazílii je v provozu velký ruch, často se používá klakson. Moc se nehledí na dodržování pravidel provozu. Ale i tak je třeba jet co nejrychleji a bezpečně.
Pokyny pro nachystání herní plochy:
Hrací plocha je vymezena barevnou páskou, která znázorňuje široký bulvár podél pobřeží v Riu. Vozidla se předhánějí, které bude dříve na pláži. Dodržují sice pravidla, ale velmi specifická: Řidiči si navzájem na sebe troubí a tak si uvolňují cestu vpřed. Pokud vozidlo zatroubí na před ním jedoucí vůz nebo jednostopé vozidlo, musí mu umožnit cestu vpřed. Řidič má nelehkou úlohu. Musí na pláž přivést co nejrychleji zmrzlinu (kelímek s pingpongovými míčky – dva na sobě).
Při dojezdu na „pláž“ – vymezené místo, kde je položena např. žíněnka, se posadí. Animátor vyhodnotí plnění úkolu. V době odpočinku na „pláži“ dostanou do řidičských průkazů razítko od animátora. Řidiči odevzdají kornouty s míčky.
V této hře animátor jen dohlíží na dodržení pravidla – kdo troubí, má přednost! Také sleduje, jak si řidiči poradí s převozem zmrzliny na pláž.
Až dostanou všichni razítko do průkazu, pokračují na další stanoviště.

STANOVIŠTĚ V
ANTARKTIDA,
STANICE MC MURDO
Vědcům se na polární stanici rozbil sněžný skútr a potřebují dojet pro vzorky k výzkumnému vrtu. Hráči musí projet překážkovou dráhou s nafukovacím míčkem, který drží mezi sebou (jeden jej má na zádech a druhý jej přitlačí hrudí) a pokud možno bez prasknutí. Nafukovací balonek nesmí upadnout! Brzdná dráha je vlivem sněhu a ledu dvakrát delší (reakční čas dopravních prostředků je v těžkém terénu 2x delší) a silnice je velmi hrbolatá – naváté sněhové jazyky a ledové kry. Cílem hry je si uvědomit, že počasí a vlastnosti vozovky mají na řízení velký vliv a i pomalu jedoucí vozidlo může mít na kluzké silnici dlouhou brzdnou dráhu. Během jízdy sbírají vzorky – zátky od minerálek (zátky žáci sbírají před hrou). Kdo získá vzorek, co nejrychleji jej odevzdává na polární stanici - animátorovi hry a pokračuje ve hře dál. Hra končí, až jsou všechny vzorky vysbírány. Během pohybu na polární stanici se hráči seznamují i se zvířaty, která žijí za polárním kruhem. Na zemi jsou rozmístěny obrázky živočichů, kteří žijí u polární stanice. Hráči si je sbírají. Kdo má nasbíráno největší množství druhů, je vítězem.
Pokyny pro nachystání herní plochy:
Jízdní dráha není vůbec silnicí, tak jak ji známe z Evropy. Je to jen uježděný sníh s mnoha výmoly. Jízdní dráha není vůbec naznačena. Každý řidič jede jen dle intuice a sleduje prostor, kde je nějaká překážka, přes kterou musí projet.
Díry v ledu je vyznačena dvojitou modrou páskou s mezerou. Vozidlům prokluzují kola a mnohdy zůstávají stát.
Na hrací ploše je část, na které leží igelitová folie. Je přilepená na podlahu. Znázorňuje ledové pole, kde fičí vítr a zuří vánice. Zde musí hráči jet skutečně velmi pomalu. Pokud hráči absolvují cestu podle pravidel a na během cesty získají a vysbírají vzorky z vrtu - zátky z plastové lahve, je pro ně hra ukončena.
Animátor stále sleduje „vozidla“ zda mohou na konci dostat razítko do průkazu. Začátek a konec cesty je vyznačen dvěma barevnými kužely. Kdo má cestu ukončenou, sedne si na lavičku. Hra je vyhodnocena animátorem, zda byla dodržována pravidla bezpečné jízdy. Zde dává animátor hry razítka.

STANOVIŠTĚ VI
JIŽNÍ AFRIKA,
NAIROBI, MOMBASA SAFARI,
LAKE NAKURU
Řidič projíždí africkým safari. Jeho úkolem je fotografovat zvířata. Fotografování znamená, že sbírá obrázky zvěře, které jsou náhodně umístěné na podlaze. Projíždí slalomem k jednotlivým stanovištím a sbírá obrázky zvířat. Během projíždění slalomu se musí vyhýbat náhodně rozmístěným obrázkům stád zvířat. Některá stáda zvířat vozidlo zpomalí a musí je pomalu objet, jiná stáda jsou rychlá a představují pro něj nebezpečí, před kterým musí zrychlit a ujet.
Animátor může obrázky náhodně i rozmísťovat během hry. Cílem je, uvědomit si, že řidič je v interakci se svým okolím a je pro něj těžké se přizpůsobovat. V dopravním systému je proto důležité si vždy uvědomovat ostatní účastníky a chovat se k nim ohleduplně.
Pokyny pro nachystání herní plochy:
Dráha je klikatá a jede se pomalu. Silnice není vůbec silnicí, tak jak ji známe z Evropy. Je to jen uježděná hlína s mnoha výmoly. A kolem leží mnoho divokých zvířat. Pokud vozidla pojedou rychle, zvířata se vyplaší a vběhnou mu do cesty.
Animátor bude mít k dispozici větší obrázky zvířat a může je vhazovat do jízdní dráhy vozidlům. Vozidla musí dostatečně rychle reagovat na daný podnět.
Konec úmorné cesty přes Safari je označen dvěma kužely, (plastovými lahvemi, apod.). Zde se všichni řidiči shromáždí a získají razítko do průkazu. Ovšem jen pokud animátor hry vyhodnotí jejich chování jako přiměřené.

ZÁVĚR HRY A WORKSHOP
Na závěr hry, poté co hráči, kteří splnili všechny úkoly a obdrží mezinárodní řidičské průkazy, se shromáždí a proberou si, co se ve hře stalo.
Každý z hráčů se bude snažit vyjádřit svoje pocity z „jízdy“ a chování „ vozidla“. Poví si o situacích, které je zaujaly a které znají ze svého života. Animátor hry je upozorní na důležité situace, které ve shrnutí mohli opomenout.
Při závěrečném workshopu je nezbytné zdůraznit rozdílnou reakční dobu vozidla a chodce. To je vlastně posláním celé hry, uvědomit si, jaký je rozdíl mezi chováním vozidla a chodců, především v rizikových situacích, kdy chodec vstoupí do vozovky bez rozhlédnutí se a řidič má velmi krátkou dobu na zastavení vozidla.
Je důležité hráčům zdůraznit, že každý dopravní prostředek se chová specificky a i sebelepší řidič je omezen vlastnostmi dopravního prostředku. Především prodleva mezi reakcí řidiče a provedením manévru může být až několik vteřin a vběhnutí do silnice před jedoucí automobil může být riskantnější, než se chodci jeví.