ÚVOD DO HRY
Vysvětlení pravidel
Hráči se pohybují v dopravním prostředí po vymezeném trase v herním poli. Na zvlášť nebezpečných místech budou stát „stavitelé“ - architekti města. Budou mít roli dozoru nad svojí prací, aby se příště mohli vyhnout vystavění nebezpečných míst. Na bodech, kde je přítomný „stavitel“ může, v případě špatného chování hráče, zasáhnout do hry. „Stavitel“ hráči položí otázku, jaké bylo jeho chování na daném místě. Hráč by měl být chopen popsat svoje chování, s identifikací, jaké chyby se dopustil a jak by situaci řešil příště a bezpečně.
Úkolem hráče je pohybovat se po herním poli tak, aby byl schopný hrát roli, kterou dostal (nebo si vybral) před započetím hry. A především dodržovat pravidla bezpečného pohybu v dopravním prostoru.

PŘÍPRAVA PŘED HROU
Doporučuje se v rámci výuky, před plánovaným termínem hry, aby se hráči dostali do skutečného provozu na vycházku okolím školy a ukázali si v reálu, jak vypadá nebezpečná situace, jak a kde je chůze bezpečná (nebezpečná).
Zvláště v dnešní době je edukace dětí na názorných příkladech žádoucí. Mnoho rodičů vozí děti do školy a nepřijdou tak do kontaktu s reálným provozem. A pokud se dostanou do provozu, stávají se skutečně nebezpečnými účastníky provozu.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Literárně dramatická výchova – hra v roli – návaznost na jazyk český. Vystižení nejen fyzických vnějších znaků, ale pokusit se vcítit hraním v roli.
Rozvoj verbálních dovedností – identifikace chování účastníků provozu na pozemních komunikacích. Správné - nesprávné. Umět pojmenovat.
Rozvoj pozorovacích schopností - pozorování, jak se jednotliví účastníci v dopravním prostředí chovají.
Fyzická zdatnost – ověření si hbitosti a mrštnosti dětí (pohybové dovednosti z hodin tělesné výchovy).

PRO UČITELE
Děti budou hrát postavy, se kterými se denně setkávají, ale vůbec si neuvědomují, jaké pro ně může být těžké se pohybovat, např. na chodníku. Jejich úkolem bude, pokusit se pohybovat v herním poli bezpečně a bez úrazů. Na hráče budou dohlížet neviditelní „stavitelé“, kteří se musí poučit z chyb, které při stavbě udělali. A chodci si budou pamatovat, kde stavitelé udělali chybu. Na konci hry se podělí se svými postřehy i s ostatními hráči. Co je třeba zlepšit pro bezpečnost chodců a ostatních účastníků provozu.
Hráči se rozmístí po herním poli tak, aby začínal každý na jiném místě. Je to úkolem animátora, aby hráče rozmístil podle počtu hráčů na jednotlivá stanoviště (viz plánek – stanoviště I – VII). Může nechat hráče vylosovat, kde na herním poli začnou hrát – kartičky označené od I - VII, dle počtu stanovišť, apod.

VÝBĚR ROLÍ
Je možné, že některé z dětí vymyslí ještě další roli, než je v seznamu navrhovaných rolí, které má animátor hry (pedagog) k dispozici. Děti se tak nejen aktivně zapojí do přípravy hry, ale je vidět, že děti mají již samy odpozorované obtížně se pohybující účastníky provozu. Animátor má zde důležitou úlohu korigování aktivity dětí.
Herní role se přizpůsobují počtu hráčů. Povinné role obsadí asi ½ žáků ve třídě. Počet skutečně hrajících (aktivních) hráčů by se měl přizpůsobit počtu dětí ve třídě. Výběr rolí závisí na velikosti hráčského týmu. Při menším počtu dětí musí být i snížen počet rolí. Pokud je hráčů méně, vybírají si, nebo sami navrhují takový počet rolí, aby všichni byli do hry aktivně zapojeni. Navržené role nemusí být obsazeny všechny.

POVINNÉ ROLE
Tým I:
Stavitelé města – 10 stavitelů, kteří jsou rozmístění podle nákresu na plánku. Místo, kde budou stát a „dohlížet“, si mohou také vylosovat (stanoviště I - VII). Úkolem je hlídat, zda se všichni chovají správně v dopravním prostředí, které navrhli a postavili. Mohou se hráčů dotazovat, co by šlo na daném místě lépe vyřešit.
Ošetřovatel na ošetřovně – hlídá zraněné (viz popis úrazu), předává „zraněným“ minihru – větu k doplnění (viz text níže) a po odevzdání splněného úkolu odesílá hráče zpět do hry. Označení má – červený kříž, který má připevněný na tričku.
Rychlá záchranná služba - 2 hráči. Jejich úkolem je odvoz těžce zraněných. Jsou označeni červeným tričkem, případně reflexní vestou. Pohybují se pouze po silnicích.
Řidiči vozidel (osobní vozidlo) – 2 - 3 řidiči. Označení „auto“ mají připevněné na tričku. Mohou se pohybovat jen po silnicích a dodržovat pravidla pro pohyb vozidel. Z jednosměrné ulice mohou i vyjíždět.
Cyklista – může již jezdit na kole bez omezení. Jízdu na kole znázorňuje motáním rukou před tělem (mlýnek). Pokud rukou nemotá, kolo jen vede. Pokud kolo vede, může jít i chodníku. Cyklistů může být i více, než jen jeden hráč – 2 – 3 hráči.
Může jezdit po stezce pro cyklisty i po silnici. Na chodníku kolo jen vede.

VOLITELNÉ ROLE:
Chodci - žáci – s aktovkou – otráveně jdoucí nebo naopak šťastně poskakující, mají už ten den školu úspěšně za sebou. Aktovku musí mít po celou dobu na zádech.
Starší pár – žena a muž pár si povídají a nevěnuje moc pozornosti dění kolem sebe.
Stará paní s hůlkou - jde velmi pomalu a často se zastavuje a odpočívá – nestačí s dechem. Chůzi ze schodů a do schodů znázorňuje chůzí s přisunutím nohy (ne střídavou chůzí).
Starší pán s holemi (velmi špatně chodí) – pán se pohybuje pomocí francouzských holí. Jde mu to velmi špatně. Je po operaci kloubů a tak musí jít velmi obezřetně a zabírá širší prostor než je obvyklé. Znázorněno držením rukou od těla = francouzské hole a pomalou chůzí.
Maminka s kočárkem – jde na procházku s kočárkem a také jde něco nakoupit (naznačeno pouze obrázkem kočárku, který má hráč připevněný na tričku). V podchodu a výjezdu z podchodu musí kočárek tlačit.
Dítě na kole – všem se do cesty plete jezdec na kole. Na silnici ještě nesmí a tak se snaží vydovádět na chodníku. Občas se dostane do blízkosti chodců, kteří musí uskakovat, aby je neohrozil. Kolo je možné znázornit jen náznakově – obrázek kola na – tričku. Na stezku pro cyklisty může bez omezení. Jízdu na kole znázorňuje motáním rukou před tělem (mlýnek).
Žena s nákupem – nese tašky s nákupem. Viditelně jsou těžké a tak chvílemi si je pokládá na zem a odpočívá.
Muž s velkým balíkem – balík není těžký, ale je veliký a překáží muži v pohybu. Pořád mu klouže z rukou a přes velkou krabici pořádně nevidí na cestu. Balík nese v náručí. Vidí si jen pod nohy, ale ne před sebe. Může tak narazit do okolo jsoucích chodců. Balík se jen znázorňuje postavením paží – drží před sebou.
Dítě s koloběžkou – jede si, jak mu koloběžka dovolí jet rychle. Pak mu ale podklouzne kolečko a dítě se lekne. Chvíli koloběžku jen vede, ale pak na ni nasedne a pokračuje už opatrně dále v cestě. Koloběžku je možno naznačit obrázkem koloběžky, který má hráč v ruce nebo přišpendlený tričku. Jízdu na koloběžce hráč znázorňuje pohybem nohou – odráží se jednou nohou a druhou sune po podlaze (nohou klouže).
Pro popis chování v roli je vhodné roli ve hře vytisknout na kartičku a po výběru rolí předat představiteli role (viz Příloha).
Po výběru rolí dá animátor hráčům chvíli na přípravu hry v roli (max. 5 minut).
Před začátkem hry dostanou všichni hráči informaci, za jakých okolností mohou utrpět úraz.
Lehký úraz = odchod na ošetření na vyznačené (chvíli nehraje - cca 2 -3 minuty). Po dobu pobytu na „ošetřovně“ vyplní krátkou větu s tématikou bezpečného pohybu.
Lehký úraz je způsoben pádem na zem z koloběžky, zakopnutím, upadnutím na schodech = odřenina.
Hráč se vrací se do hry na místo, kde si způsobil úraz.
Těžký úraz = odvoz rychlou záchrannou službou.
Těžký úraz si hráč chodec přivodí na přechodu vstoupením před přijíždějící automobil nebo hráč - cyklista pádem z kola.
Hráč odchází ze hry k pedagogickému dozoru za doprovodu rychlé záchranné služby. RZS při převozu houká jako sanitka. Všichni účastníci silničního provozu musí respektovat výstražné znamení sanitky a dát přednost v jízdě.
Každý z hráčů může mít jen 1x lehký úraz.
Těžký úraz je automaticky vyřazuje ze hry. Hráč se stává pomocníkem animátora – pedagoga.

Tým II
Druhý tým jsou „stavitelé“ - architekti, bezpečnostní poradci, dopravní inženýři, policisté, kteří mají za úkol postavit, upravit a přizpůsobit prostor pro bezpečný pohyb dětí a všech ostatních občanů, vč. starších, hůře se pohybujících se lidí. Ale občas se něco nepodaří…
I přes schopnosti a zkušenosti realizačního týmu architektů, dopravních inženýrů a dalších osob z realizačního týmu se vloudí chyby a nebezpečné místo je nachystáno jako past na chodce. Pokud se nebudou obezřetně chovat, mohlo by dojít ke zranění nebo alespoň k poškození věcí (např. kola nebo koloběžky, apod.). U každého nebezpečného místa bude hlídat „stavitel“, který dobře zná nebezpečné místo. Jeho úkolem bude dozorovat nad chováním. Bude aktivně vystupovat jako hodnotitel chování hráčů druhé skupiny. Pokládá otázky, které mají objasnit stavitelům, co příště lépe postavit, aby se lidé cítili bezpečně.

PRAVIDLA PRO POHYB V DOPRAVNÍM PROSTŘEDÍ
Hráči se pohybují po vymezeném trase na herním poli. Na zvlášť nebezpečných místech budou stát „stavitelé“ města. Budou mít roli supervize nad svojí prací, aby se příště mohli vyhnout vystavění nebezpečných míst. Na bodech, kde je přítomný „stavitel“ v případě, že si všimne špatného chování, pokládá hráči otázku, která má vysvětlit, jaké je správné chování.
Hráč by si měl uvědomit svoji chybu (mohla být zcela záměrná a být součástí hraní role) vysvětlit, jaké chyby se dopustil a jak by situaci řešil příště a bezpečně.
Každý z hráčů dostane za úkol se pohybovat po herním poli tak, aby byl schopný splnit a hrát roli, kterou dostal (vybral si) před započetím hry.

HERNÍ PROSTOR
Animátor seznámí hráče s prostorem, kde se hra bude odehrávat. Bude představovat „městský prostor“, kde je vymezeno místo pro pohyb osob - chodníky, stezky, přechody pro chodce, podchody bez sjezdů pro kočárky a bez zábradlí, střídají se místa, kde je chůze snadná a bez překážek, s místy, kde je obtížné projít i pro mladého člověka - nepřehledná místa k přecházení, která cloní velký keř (deštník), apod.
Hráči se rozmístí po herním poli tak, aby začínal každý na jiném místě. Animátor hry seznámí hráče s chováním u dopravní značky „Slepá ulice“, kterou žáci neznají. Objasní její význam – vozidla nemohou dále pokračovat v jízdě, ale mohou z této silnice vyjíždět.
Hra je doporučena i intravilánu. Např. ve škole v přírodě bude možnost si vyzkoušet hru v prostředí, které bude rozvíjet fyzické dovednosti dětí a zároveň poskytne potřebné znalosti a dovednosti pro pohyb v dopravním prostoru.

HERNÍ CÍLE
Uvědomit si riziková místa pro bezpečnou chůzi.
Naučit se jim vyhnout.
Uvědomit si bezpečná a nebezpečná místa pro pohyb v dopravním prostoru jako celku.
Naučit se pomáhat a respektovat sníženou schopnost pohybu osob a to nejen starších osob, ale i malých dětí.
Naučit se řešit problematická místa v dopravě – viz projekt „Bezpečná cesta do školy“, tj. umět se aktivně zapojit do úpravy dopravního prostoru tam, kde se necítím bezpečně.
V návaznosti na hru by se škola mohla zapojit do tohoto projektu, který je úspěšně aplikován na mnoha školách po celé republice.

HRA
Hráči se pohybují po herním poli od vylosovaného místa a hrají svoje role. Pohybují se všemi směry. Není dán směr pohybu tak, jako se ve skutečném městě lidé nepohybují jen jedním směrem. Jen musí dodržovat prvky hry v roli, tj. chovat se jak popisuje role a bezpečně se chovat.
Pokud „stavitel“ uvidí nevhodné chování hráčů, zasáhne. Chybujícímu hráči položí otázku, zda ví, kde a jak se choval nesprávně. Hráč má povinnost odpovědět. Na konci hry se „stavitelé“ budou snažit shrnout chyby, kterých se jednotliví hráči, resp. hráči v roli, dopustili.

STANOVIŠTĚ I
Chodník
Pravidla chůze po chodníku – chodí se vpravo.
Stavitelé sledují, zda se chodci pohybují vpravo, zda po chodníku nejede cyklista. Pokud se pohybuje po chodníku jezdec na koloběžce – platí pro něho stejná pravidla jako pro chodce - zda jede vpravo a je ohleduplný k ostatním chodcům. Na chodníku je vyznačen zelený pás, který dělí chodník od frekventované silnice. Na tomto pásu by se neměl žádný chodec pohybovat. Je zde velké nebezpečí úrazu. „Stavitelé“ dohlížejí, zda si hráči nevyberou ke hře zelený pás, lemující silnici. Stejně tak dohlížejí, zda některý z chodců se neblíží k frekventované silnici a nebude chtít přecházet přes silnici.
Chybné chování je:
Vstoupení na zelený pás, lemující silnici.
Chodec se chystá přecházet frekventovanou silnici. Není zde přechod. 

STANOVIŠTĚ II
Obcházení výkopu na chodníku.
Na tomto stanovišti dává pozor „stavitel“ pozor, zda chodci nevybočují ze své trasy příliš daleko do stezky pro cyklisty a zda se vracejí na chodník co nejrychleji. Zákon možnost vstupu na stezku pro cyklisty připouští, pokud je to nezbytné pro přecházení nebo obcházení.
Stavitel hlídá, zda jezdec na kole dává pozor na nebezpečí vběhnutí chodce do dráhy kola. Zároveň hlídají, zda jezdec na kole před vjezdem na stezku pro cyklisty, kolo na chodníku jen vede a nejede po chodníku.
Jezdec na kole znázorňuje jízdu motáním rukou před tělem (jako dětská hra „Moty, moty…“ mlýnek = šlapání do pedálů). Pokud rukama nemotá, kolo jen vede.
Chybné chování je:
Pokud chodec řádně neobejde výkop (jde přes překážku).
Jezdec na koloběžce nesmí kolem překážky jet. Musí koloběžku jen vést.
Za chybné chování je považována jízda na kole po chodníku, nebo ohrožení chodce v okamžiku, kdy obchází překážku po stezce pro cyklisty.

STANOVIŠTĚ III
Chodník s podchodem – vchod do podchodu
Podchod je místo, které je chodec povinen použít pro chůzi. Ale tento podchod má chyby. Není zde možnost bezpečného sjezdu pro kočárek s malým dítětem.
Maminka musí sjíždět po schodech velmi opatrně.
Na schodech není možné se přidržet zábradlí. Chůze je proto velmi obtížná pro starší chodce. Chodec obtížnou chůzi znázorní tak, že přisunuje jednu nohu ke druhé. Nejde střídavým krokem.
Chybné jednání je:
Nepoužití podchodu:
chodci, jezdci na kole a koloběžce - povinnost jej použít.
Pokračovat v chůzi po chodníku je špatné jednání.

STANOVIŠTĚ IV
Chodník s podchodem – východ z podchodu
Východ z podchodu je ještě namáhavější pro všechny. Maminka s kočárkem musí kočárek namáhavě vytlačit = hráč jde velmi pomalu.
Cyklista tlačí kolo, nebo ji jej dá rameno a jde pomalu také. Nejede!
Starší chodec jde namáhavě do schodů – pomaleji než maminka s kočárkem a než cyklista.
Jen děti mohou jít normálním tempem.
Chybné chování:
„Stavitel“ každému pokládá anketní otázku:
Jak se vám šlo podchodem. Co lze zlepšit?

STANOVIŠTĚ V A VI
Chodník s přechodem pro chodce
„Stavitel“ sleduje, zda všichni jdou přes přechod tak, jak mají. Řádně se rozhlédnou vlevo, vpravo a zase vlevo a pak teprve přecházejí přes přechod.
Zde jsou zapojena do hry i vozidla. Je zapotřebí dávat pozor na auta!
Pokud jede vozidlo rychlé záchranné služby (houká), nesmí do vozovky nikdo vstoupit. Má přednost přede všemi!
Řidič vozidla je povinen dát přednost chodci na přechodu.
Chybné chování:
Nerozhlídnutí se před přechodem pro chodce.
Vstoupení do dráhy vozidlu rychlé záchranné služby.
Nedání přednosti chodci na přechodu vozidlem.

STANOVIŠTĚ VII
Chodník - přechod pro chodce a křižující cyklistickou stezkou
Po stezce pro cyklisty jezdí cyklisté.
Chodec jde po chodníku. Cyklista ho nesmí ohrozit jízdou na kole.
Na stezce pro cyklisty se pohybují jen cyklisté. Pokud přijíždějí ke křížení s chodníkem, z kola sesednou (přestanou motat rukama) a kolo přes chodník převedou anebo se na stezce pro cyklisty otočí a jedou po stezce zpět. Zde si mohou cyklisté vybrat, kudy pojedou.
Chybné chování:
Cyklista projede přes chodník.  
Chodec zabočí na stezku pro cyklisty.

HERNÍ PRVKY
Popis jednotlivých herních prvků, které musí hráči zdolat. Popisky budou položeny na podlahu. Herní prvky jsou rozmístěny po celé hrací ploše – viz plánek hry.
Místa a jejich popis:
• chodník u frekventované silnice,
• pozor, zde je výkop - naznačuje jej žíněnka - musíš obejít,
• konec výkopu – musíš se vrátit na chodník,
• stezka pro cyklisty – chodec musí dávat pozor na cyklisty a neměl by tam vůbec vcházet – jen pokud je to zcela nezbytné pro přechod a pokračovat v chůzi mimo stezku pro cyklisty,
• pozor klesání – vstup do podchodu = dopravní značka podchod + text vstup,
• pozor stoupání – výstup z podchodu = dopravní značka podchod + text výstup,
• přechod pro chodce začátek a konec – vyznačený „zebrou“ páska nalepená na zemi. Je označený z obou stran dopravní značkou „Pozor, přechod pro chodce“.
Hru lze hrát v tělocvičně. Tělocvična nabízí celou škálu využití nářadí po tvorbu bezpečného města, ale také rizikových míst. Výhodou je přehledný prostor, opět s možností WC. Je zde prostor pro fantazii učitele – animátora, který může vystavět město s pomocí dětí s využitím vybavení tělocvičny.
Další z možností je využití dopravního hřiště - snadné vytvoření herního prostoru, dostupnost WC, apod. Na DDH jsou vyznačeny dopravní značky a vybavení dopravního prostoru semafory, přechody, atd. Bude zde mnohem snazší vytvořit nebezpečné situace a s menším vynaložením sil a s použití menšího množství materiálu, který bude navozovat herní situace. Výhodou je přehledný prostor s množstvím dopravních situací. Dalším přínosem je přítomnost lektora z řad krajských pracovníků BESIP. Lektor DDH bude velmi užitečnou posilou realizačního týmu. Při hře na DDH je možné využít i dopravních prostředků, které má hřiště k dispozici.
Hra se může hrát i v exteriéru – na školním hřišti. Výhodou je dostupnost WC, snadné přemístění pomůcek pro vytvoření dopravního prostředí a vymezený prostor pro bezpečný pohyb dětí.

ZÁVĚR HRY A WORKSHOP 
Po ukončení hry se oba týmy sejdou a navzájem si sdělí svoje dojmy ze hry. Budou identifikovat nebezpečná místa pro pohyb a pro hru, s ohledem na všechny účastníky silničního provozu – chodce, cyklisty, jezdce na koloběžce.
Tým II shrne poznatky z chování hráčů a bude se snažit vyjmenovat chybná jednání hráčů z týmu I.
Hráči týmu I se musí obhájit, proč se chovali tak, že jejich chování bylo označeno za chybné.

Zopakují se místa vhodná pro přecházení – přechody:
• bez světelné signalizace,
• se světelnou signalizací.

Přecházení v místech, kde není v blízkosti přechod
Vybrat si místo s dobrým rozhledem a před přecházením se ujistit, že nic nejede anebo vozidlo zastavilo a chodce vidí – navázat oční kontakt s řidičem.
V této části je kladen důraz na aktivitu animátora, který by měl pomoci s identifikací nebezpečných míst, která si hráči neuvědomili. Zdůraznit místa vhodná ke hře, jízdě na kole pro děti bez „Průkazu cyklisty“, tj. dětí pod 10 let, bezpečná místa k jízdě na koloběžce, případně na inline bruslích.
Na závěr se pokusí týmy I a II navrhnout bezpečné město. Může být součástí hry, která bude realizovaná v hodině výtvarné výchovy. Zde mohou hráči formou kolektivní práce zpracovat model bezpečného města. Využít nejrůznější krabice a krabičky, špejle, dopravní značky, písek, kamínky, přírodniny, atd.

PŘÍLOHA I
Herní prvky
Popis jednotlivých herních prvků, které musí hráči zdolat, jsou rozmístěny v herním prostoru. Jsou umístěny tak, aby si mohl hráč snadno přečíst popis místa, kde se právě pohybuje – budou položeny na podlahu. Herní prvky jsou rozloženy po celé hrací ploše.

Místa a jejich popis:
• výkop – musíš se vrátit na chodník,
• stezka pro cyklisty – chodec musí dávat pozor na cyklisty a neměl by tam vůbec vcházet – jen pokud je to zcela nezbytné pro přechod a pokračovat v chůzi mimo stezku pro cyklisty,
• podchod = dopravní značka „Podchod“
• přechod pro chodce začátek a konec – vyznačený „zebrou“ páska nalepená na zemi. Označený z obou stran dopravní značkou „Pozor, přechod pro chodce“.
• Pro vyznačení trasy je chodník u frekventované silnice, lemovaný „travnatou plochou“,
• pozor, zde je výkop – musíš obejít,

Na vyznačení míst pro hru je možné využít:
Pásku z plastu - pro vyznačení nebezpečných míst – lze zakoupit v prodejnách s potřebami pro kutily – bílo červená, ev. i jiné barvy. Např.: http://vytycovaci-vystrazne-pasky.bezpecnostni-tabulky.cz/.
Další možnost je využití dopravních kuželů i menší velikosti – většina škol je má ve výbavě pro potřeby tělesné výchovy a dopravní výchovy.
Kužely je možné nahradit PET lahvemi, které mají náplň z písku - pro stabilitu. PET lahve je možné upravit pro herní potřeby např. v pracovním vyučování nebo ve výtvarné výchově.

Je možné je polepit barevnými papíry nebo plastovými páskami – barevná izolepa, podle toho, co budou v prostoru označovat:
• bílo černý - přechod,
• modře polepená PET láhev - stezka pro cyklisty,
• červeně polepená PET láhev bude označovat nebezpečné místo,
• žlutě polepená PET láhev – podchod.
• Míč pro hru Vendulky a Davídka.
• Obrázky kola – vytisknout podle počtu hráčů – jezdců na kole.
• Obrázek koloběžky vytisknout podle počtu hráčů – jezdců na koloběžce.
• Označení ošetřovatele - Červený kříž
• Označení rychlé záchranné služby – červené tričko, nebo reflexní vesta s nápisem Zdravotní služba.
• Označení VOZIDLO – nakopírovat podle počtu hráčů.
• Dopravní značky:
Stezka pro cyklisty – kapírovat 2x,
Konec stezky pro cyklisty – kopírovat 2x
Přechod pro chodce – kopírovat 4x,
Podchod nebo nadchod – kopírovat 2x,
Slepá pozemní komunikace – kopírovat 1x.
• Označení „neviditelného stavitele města“ a jeho umístění v herním prostoru – viz plánek.

Kopírovat cca – 10x.
• Pro vyznačení „chodníků“, cyklistické stezky a „silnice“ je možné použití pásky, lana položeného na zemi, nebo využít vyznačení hřiště v tělocvičně (basketbalové nebo volejbalové je k dispozici v každé škole), event. natáhnout provázky mezi PET lahvemi s pískem.
Pokud se využijí PET lahve s polepem je zapotřebí hráče seznámit, co která PET lahev znamená - viz výše.